Korisnički ugovor

 SADRŽAJ

 

broj 1. Korisnički ugovor https://lalafo.rs/

Aneks 1. Politika privatnosti

broj 2. UGOVOR-PONUDA O PRUŽANЈU PLATNIH USLUGA

broj 3. Pravila za održavanje promocija “POSEBNA PONUDA”

broj 4. PRAVILA korišćenja PROMOTIVNIH KODOVA

 
 

 

Broj 1. Korisnički ugovor https://lalafo.rs/

 

1. Opšti uslovi

 

1.1.      Ovim Ugovorom se određuju uslovi korišćenja Servisa od strane korisnika https://lalafo.rs/.

1.2.      U svrhu ovog Korisničkog ugovora, sledeći termini i definicije imaju sledeća značenja:

            1.2.1.    Servis - Internet-resurs (sajt), koji se nalazi na Internetu na adresi https://lalafo.rs/, aplikacije na sajtu na osnovu različitih operativnih sistema i drugih usluga, kao i softver, dizajn (grafički dizajn) sajta, aplikacija i druge usluge, baza podataka, bilo koji odelјak (pododelјak) servisa, kao i informacija objavlјena na servisima od strane Administracije i Korisnika.

            1.2.2.    Administracija - društvo sa ograničenom odgovornošću "JALLA KLASSIFAJDS "(YALLA CLASSIFIEDS OÜ), adresa: Parnu Road 22 (Pärnu Road 22), 10141 Tallinn, Estonia, registrovano i deluje u skladu sa zakonodavstom Estonije, koje vrši administriranje Servisa i kojem pripadaju sva ekskluzivna prava svojine na Servis, i/ili lica, ovlašćena na odgovarajući način od strane društva, za upravlјanje Servisom i za pružanje usluga Korisnicima.

U pojedinim slučajevima i za pojedine usluge, Administracija može angažovati treću stranu (podizvođača) za obavljanje određenih poslova. Na primer, takav podizvođač može biti, posebno, ali ne ograničavajući se na, samostalni preduzetnik Mukhin Yurii Volodymyrovych (Ukraine, 01133, Kyiv, Lesia Ukrainka Boulevard, 11 A, apartment 21) i/ili druga lica (podizvođači) propisno ovlašćena od strane Administracije za pružanje usluga Korisnicima prilikom korišćenja Servisa u skladu sa ovim Ugovorom.

            1.2.3.    Korisnik - svako poslovno sposobno fizičko ili pravno lice koje je prihvatilo uslove ovog ugovora i koristi usluge Servisa.

Na osnovu člana 5n Uredbe br. 833/2014 Saveta Evropske Unije od 31. Jula 2014. (са изменама и допунама 17.12.2022.) o restriktivnim merama u vezi sa akcijama Rusije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini, Korisnici i druge strane  Servisa ne mogu biti:

  • vlada Rusije (RF);
  • pravna lica, organizacije ili tela osnovana (registrovana) u Ruskoj Federaciji;
  • Predstavnici i/ili druge strane gore navedenih lica koje deluju u njihovom interesu.

Zabrana se odnosi na sve usluge (uključujući usluge oglašavanja) i robu navedenu u  Pravilnicima.

            1.2.4.    Korisnički račun (account) je skup podataka i postavki okruženja Korisnika, instaliranih (postavlјenih) od strane samog Korisnika. Svaki Korisnik ima pravo da ima samo jedan korisnički račun.

            1.2.5.    Lična informacije Korisnika - podaci ili skup informacija o Korisniku, koje Korisnik navede o sebi samostalno prilikom registracije ili u procesu korišćenja Servisa, uklјučujući lične podatke Korisnika, informaciju koja se automatski prenosi Administraciji u procesu korišćenja Servisa, uklјučujući IP adresu, informaciju iz kolačića (cookie), informacije o pregledaaču Korisnika i druge podatke o Korisniku.

            1.2.6.    Materijali - svaka informacija/sadržaj objavljena od strane Korisnika ili Administracije na Servisu.

            1.2.7.    Spam - masovne, neovlašćene poštanske i druge pošiljke reklamne, informacione, agitacione ili druge prirode, koje korisnik ne očekuje.

            1.2.8.    Roba - proizvodi, poslovi, usluge, materijalno-tehnički resursi, kao i drugi materijalni i nematerijalni objekti.

            1.2.9.    Ugovorne strane su Administracija i Korisnik.

            1.2.10.  Platne usluge - usluge koje Servis pruža Korisniku (Naručiocu) uz naknadu, na način propisan ovim Ugovorom, kao i Ugovorom-ponudom za pružanje platnih usluga.

            1.2.11.  Naručilac - Korisnik Servisa koji je naručio Platne usluge, pod uslovima predviđenim ovim Ugovorom, kao i Ugovorom-ponudom za pružanje platnih usluga ili prema posebnim individualnim ugovorima, zaklјučenim između Servisa i Naručioca.

            1.2.12.  Verifikacija je provera korisnika, koja se vrši unosom u odgovarajuće polje na stranici za verifikaciju posebnog verifikacionog koda poslatog od strane Administracije u SMS poruci na broj telefona naveden od strane korisnika na stranici za verifikaciju.

1.3.      Svi pojmovi i termini koji se koriste u ovom Korisničkom ugovoru, koji nisu navedene u tački "Termini i definicije", biće tumačeni u skladu sa značenjem koje proizilazi iz teksta Korisničkog ugovora. U slučaju bilo kakvih neslaganja u vezi sa tumačenjem termina ili definicija koje se koriste u Korisničkom ugovoru, primenjivaće se tumačenje koje odredi Administracija.

1.4.      Upotreba materijala i usluga Servisa regulisana je normama važećeg zakonodavstva, kao i ovim Ugovorom.

1.5.      Ovaj Ugovor se smatra javnom ponudom.

1.6.      Koristeći usluge Servisa, Korisnik se pridružuje ovom Ugovoru (prihvata ga) i prihvata njegove uslove i obaveze da se pridržava uputstva za korišćenje usluga Servisa.

1.7.      U slučaju korišćenja Servisa u ime kompanije, takva kompanija prihvata ovaj Ugovor i njegove uslove.

1.8.      U slučaju da se Korisnik ne slaže sa uslovima ovog Ugovora, Korisnik je dužan da odustane od pristupa Servisu i prestane da koristi usluge Servisa.

1.9.      Administracija ovim nudi Korisnicima usluge za postavlјanje i pretraživanje oglasa koristeći usluge Servisa.

1.10.     Pružanje pojedinačnih usluga može biti regulisano posebnim pravilima i/ili sporazumima (ugovorima), uklјučujući i ponude.

1.11.     Korisnik prihvata odredbu da svi materijali i usluge Servisa ili bilo kog njihovog dela mogu biti popraćeni reklamom. Korisnik se slaže da Administracija ne preuzima nikakvu odgovornost i nema nikakvu obavezu u vezi sa takvom reklamom. Korisnik odustaje od bilo kakvih zahteva prema Administraciji u vezi sa takvom reklamom.

1.12.     Registracija na Servisu je dobrovolјna. U slučaju registracije na Servisu, Korisnik dobija pristup dodatnim uslugama. Administracija zadržava pravo da, u bilo kom trenutku, zahteva od Korisnika da potvrdi podatke koje je naveo prilikom registracije i da zatraži prateću dokumentaciju.

1.13.     SMS verifikacija. Administracija ima pravo da SMS verifikacijom verifikuje korisnika bilo kada. Ukoliko korisnik ne prođe verifikaciju, Administracija ima pravo da zabrani ili ograniči mogućnost korišćenja Usluge, odnosno objavljivanje, uređivanje, ažuriranje oglasa itd. Izbor korisnika za verifikaciju vrši Administracija po sopstvenom nahođenju. Svi korisnici koji su verifikovani putem SMS verifikacije mogu koristiti svoj broj telefona za ulaz na svoj Lični Nalog / Nalog koristeći lozinku navedenu tokom registracije.

Administracija ima pravo, po sopstvenom nahođenju, da spreči verifikaciju korisnika koji koriste brojeve određenih telekomunikacionih operatera (na primer, inostranih mobilnih operatera, operatera virtuelnih brojeva, CDMA operatera itd.)

1.14.     Korisnik ima pravo da koristi usluge Servisa koristeći isklјučivo svoju elektronsku adresu i lozinku, koja takođe omogućava korišćenje sredstava u Novčaniku. Korisnik se obavezuje da će čuvati svoju lozinku u tajnosti i odgovoran je za postupke povezane sa njenom upotrebom i sigurnošću, kao i za radnje koje se obavlјaju na ličnom Korisničkom računu. U slučaju da Korisnik ima razloga da sumnja na neovlašćeni pristup svom Korisničkom računu, Korisnik se obavezuje da samostalno promeni svoju lozinku.

1.15.     Administracija ima pravo da koristi posebna tehnička rešenja za proveru ispravnosti informacija koje Korisnici navode prilikom registracije i/ili autorizacije.

1.16.     Administracija ne može garantovati da je Korisnik zaista onaj za koga se predstavlja, kao i da je tačna informacija koju je naveo Korisnik prilikom registracije na Servisu.

1.17.     Korisniku se preporučuje da komunicira sa drugim korisnicima Servisa, koristeći sve alate dostupne na Servisu.

1.18.     Administracija zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju prekine pristup uslugama Korisniku koji krši uslove ovog Ugovora.

1.19.     Administracija ima pravo da ograniči ili prekine pristup Korisnika u slučaju kršenja prava drugih lica ili kršenja važećeg zakonodavstva, kao i iz drugih razloga po sopstvenom nahođenju.

1.20.     Korisnik čiji je pristup uslugama zabranen, ili čije su informacije prestale da budu važeće, nema pravo da se ponovo registruje bez posebne dozvole Administracije. Takav Korisnik takođe nema pravo da koristi podatke o registraciji drugog Korisnika za pristup Servisu i njegovim uslugama.

 

2. Korišćenje Servisa. Postavlјanje oglasa

 

2.1.      Administracija daje pravo za postavlјanje oglasa na Servisu svim Korisnicima koji su se registrovali na Servisu.

2.2.      Korisnik se slaže da ne preduzima radnje koje se mogu smatrati kršenjem zakonodavstva ili normi međunarodnog prava, uklјučujući i intelektualnu svojinu, autorska prava i/ili srodna prava, kao i bilo kakve radnje koje dovode ili mogu dovesti do kršenja normalnog rada Servisa.

2.3.      Sve transakcije u vezi sa Robom zaklјučuju se direktno između Korisnika. Administracija nije učesnik i/ili posrednik transakcija izvršenih od strane Korisnika preko Servisa. Administracija ne kontroliše i nije odgovorna za takve transakcije (uklјučujući dostupnost Robe, njihov kvalitet i isporuku).

2.4.      Komentari, poruke, kao i drugi zapisi Korisnika na Servisu ne smeju biti u suprotnosti sa zahtevima zakonodavstva i opšte prihvaćenim normama morala i etike.

2.5.      Korisnik je upozoren da Administracija nije odgovorna za njegovu posetu i korišćenje spolјnih resursa i linkova koji se mogu nalaziti na Servisu. Administracija nije odgovorna za sadržaj oglasa, linkova na drugim resursima i za druge informacije navedene u opisu oglasa.

2.6.      Kako bi Administracija stekla pravo na objavlјivanje oglasa, podataka i informacija koje pruža Korisnik, Korisnik daje Administraciji neopozivo, neekskluzivno, svuda važeće i na neodređeno vreme pravo korišćenja, distribucije, objavlјivanja, sakuplјanja, obrade, prikazivanja, kopiranja, dupliciranja, reprodukcije podataka, slika, fotografija, video i audio materijala, baza podataka, publikacija kao i svih drugih informacija koje Korisnik prezentira na svim poznatim ili nepoznatim nosačima informacija. Gore navedena prava se daju Administraciji besplatno. Korisnik daje pravo na pristup informacijama koje je objavio svim Korisnicima Servisa. U ovom slučaju, Korisnik zadržava sva prava intelektualne svojine na materijale koji je objavio na Servisu.

2.7.      Administracija nije odgovorna za kršenje prava trećih lica u vezi sa pružanjem bilo koje informacije i podataka koji Korisnik objavljuje na Servisu.

2.8.      Korisnik Servisa se obavezuje da će objavljivati oglase u skladu sa uputstvima Servisa i navoditi tačne i potpune informacije o Robi i uslovima njene prodaje. Korisnik je dužan da proveri informacije o Robi koje su navedene u oglasu i, u slučaju otkrivanja netačnih ili nepotpunih podataka, da ispravi ili dopuni potrebne podatke u oglasu.

2.9.      Postavlјanjem oglasa s Robom, Korisnik garantuje i potvrđuje da ima pravo da u vezi takve Robe vrši radnje navedene u oglasu.

2.10.     Korisnik garantuje i potvrđuje da ima sva potrebna prava, licence, dozvole za Robu, informacije i podatke, uklјučujući sve patente, robne marke, komercijalne tajne, prava intelektualne svojine ili da ima odgovarajuću pismenu saglasnost, licencu ili dozvolu trećih lica za korišćenje njihovih imena, slika ili drugih objekata.

Prilikom objavljivanja oglasa sa ponudama Robe koja podleže licenciranju ili podleže drugim dozvolama, u tekstu oglasa potrebno je navesti broj licence/dozvole i ime organa koji je izdao takvu licencu/dozvolu.

2.11.     Servis ima pravo da zatraži od Korisnika dokumentaciju i/ili dodatne informacije koje potvrđuju podatke u vezi sa oglašenom Robom ili su u vezi sa podacima koje je naveo Korisnik. Servis ima pravo zadržati objavlјivanje dok se ne dostavi takva dokumentacija ili informacija.

2.12.     Korisnik ima pravo realizovati pomoću Servisa bilo koju Robu koja mu pripada, osim predmeta povučenih iz civilnog prometa, a takođe ako Korisnik ima posebnu dozvolu, u slučaju da se takva dozvola zahteva u skladu sa zakonodavstvom, a takođe pri uslovu pridržavanja važećih pravila korišćenja na Servisu. Korisnik se obavezuje da će na zahtev Administracije obezbediti takvu posebnu dozvolu.

2.13.     Da bi se održao visok kvalitet usluga Servisa, Administracija zadržava pravo da ograniči broj aktivnih oglasa Korisnika na Servisu, kao i da ograniči radnje Korisnika na Servisu.

2.14.     Opis Robe navedene u oglasu od strane Korisnika je Uslov za prodaju ove Robe.

2.15.     Uslovi isporuke moraju biti uklјučeni u Opis Robe navedene u oglasu.

2.16.     Uslovi realizacije Robe koji su navedeni u oglasu, kao i drugi uslovi oglasa, ne smeju biti u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom i ovim Ugovorom, kako u vreme objavlјivanja oglasa, tako i u budućnosti. U slučaju da bilo koji uslov oglasa postane ili bude prepoznat kao onaj koji nije u skladu sa zakonodavstvom ili ovim Ugovorom kao rezultat izmena u važećem zakonodavstvu i/ili u ovom Ugovoru, takvi uslovi ili takav oglas mora biti dopunjen ili modifikovan od strane Korisnika na način koji eliminiše bilo kakve neusklađenosti. U slučaju da Korisnik ne može da izvrši odgovarajuće izmene, takav oglas mora da bude udaljen. Ako se pojave slučajevi navedeni u ovom stavu, Administracija zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja Korisnika, izvrši radnje na uređivanju ili udaljavanju takvih oglasa.

2.17.     Na Servisu je zabranjeno oglašavanje Robe čije objavlјivanje krši važeće zakonodavstvo ili je suprotno opšte prihvaćenim moralnim standardima, uvredlјivo je ili neprimereno, a takođe krši prava trećih lica. Korisnik je dužan da obezbedi da ponuda Robe ne krši postojeće zakonodavstvo i uslove ovog Ugovora. Spisak Robe i usluga koje su zabranjene za oglašavanje na Servisu, utvrđuje se pravilima za objavlјivanje oglasa na Servisu i dostupan je u odelјku "Kako prodati" na ovom linku https://lalafo.rs/page/how-to-sell.

2.18.     Korišćenje platnih usluga ne garantuje da oglas neće biti blokiran od strane Administracije ako su prekršeni uslovi ovog Ugovora. U slučaju kršenja pravila za postavlјanje oglasa, novčana sredstva za plaćene usluge neće se vratiti.

2.19.     U oglasu je zabranjeno ostavljati linkove na stranice internet sajtova koji sadrže ponude za prodaju, korišćenje ili druge informacije o robama i uslugama.

2.20.     Korisnik se obavezuje da neće pružati podršku ili širiti informacije o uslugama koje nude:

2.20.1.        drugi maloprodajni objekti, online aukcije i/ili online prodavnice;

2.20.2.        drugi servisi koje nude robu i usluge objavlјene na Servisu, za istu ili nižu naknadu;

2.20.3.        drugi servisi koje nude robu i usluge zabranjene za prodaju na Servisu.

2.21.     Korisnik se obavezuje da neće koristiti automatske programe za pristup Servisu bez pismene dozvole Administracije. Zabranjeno je korišćenje kompjuterskih programa koji omogućavaju postavljanje oglasa, zaobilazeći uobičajeni postupak za postavlјanje oglasa, bez pismenog odobrenja Administracije.

2.22.     Pored toga, Korisnik se obavezuje:

2.22.1.        da neće preduzimati nikakve radnje koje bi mogle dovesti do velikog opterećenja infrastrukture Servisa;

2.22.2.        da neće kopirati, reproduktovati, menjati, distribuirati ili davati javnosti bilo koju informaciju sadržanu na Servisu bez prethodnog pismenog odobrenja Administracije;

2.22.3.        da neće ometati rad Servisa, a takođe, neće ometati delovanje automatskih sistema ili procesa, sa cilјem da se spreči ili ograniči pristup Servisu;

2.23.     Korisniku je zabranjeno pružanje informacija koje krše ovaj Ugovor ili prava trećih lica. Podaci (informacije) koje je naveo Korisnik i njegove radnje na Servisu ne smeju:

2.23.1.        biti lažne, netačne ili dovoditi u zabludu;

2.23.2.        sadržavati vulgarne ili uvredlјive izraze;

2.23.3.        omogućavati prevaru, obmanu ili zloupotrebu poverenja;

2.23.4.        dovoditi do transakcija sa ukradenim ili krivotvorenim predmetima;

2.23.5.        kršiti ili ugrožavati imovinu trećeg lica, negovu komercijalnu tajnu ili njegovo pravo na privatnost;

2.23.6.        sadržavati informacije koje vređaju nečiju čast, dostojanstvo ili poslovnu reputaciju;

2.23.7.        sadržavati lične ili identifikacione podatke o drugima licima bez izričite saglasnosti tih lica;

2.23.8.        sadržavati klevetu ili pretnje bilo kome;

2.23.9.        pozivati na izvršenje zločina, kao i podsticanje međuetničkih sukoba;

2.23.10.      omogućavati, podržavati ili podsticati terorističke i ekstremističke aktivnosti;

2.23.11.      biti nepristojni ili imati pornografski karakter;

2.23.12.      sadržavati kompjuterske viruse, kao i druge računarske programe, usmerene, uključujući, na nanošenje štete, neovlašćeni upad, tajno prisvajanje podataka bilo kog sistema, ili samog sistema, ili njegovog dela, ili ličnih podataka ili drugih podataka (uklјučujući podatke Servisa);

2.23.13.      nanositi štetu maloletnicima;

2.23.14.      sadržavati informacije o uslugama koje se smatraju nemoralnim, kao što su, ali ne ograničavajući se, prostitucija ili drugi oblici koji su u suprotnosti sa normama morala ili zakona;

2.23.15.      sadržavati linkove ili informacije o sajtovima koji su konkurencija sa uslugama Kompaniji;

2.23.16.      sadržavati informacije koje predstavlјaju "spam", "pisma sreće", "šeme piramida" ili nepoželјenu ili lažnu komercijalnu reklamu;

2.23.17.      sadržavati materijale isklјučivo reklamne prirode bez ponude određene robe ili usluge;

2.23.18.      kršiti intelektualna prava trećih lica, pravo na lični identitet građanina, i druga prava trećih lica;

2.23.19.      na neki drugi način kršiti postojeće zakonodavstvo.

2.24.     Korisniku je zabranjeno koristiti imena Korisnika koja su slična imenima drugih Korisnika, u svrhu lažnog predstavlјanja i pisanja poruka u njihovo ime.

2.25.     Korisniku je zabranjeno postavlјanje oglasa na Servisu, izvršavanje ili ispunjavanje transakcija korišćenjem usluga Servisa, koje mogu dovesti do kršenja važećeg zakonodavstva od strane Servisa i/ili Korisnika.

2.26.     Administracija ima pravo da reklamira proizvod, čiji je oglas postavlјen na Servisu na drugačiji način od onog koji je odredio Korisnik, ali ne pogoršavajući ga prilikom oglašavanja.?

2.27.     Administracija ima pravo da premešta, završava ili produžava vreme prikazivanja bilo koje Robe iz tehničkih razloga, koji su kontrolisani ili su nekontrolisani od strane Servisa.

2.28.     Administracija ima pravo prestati sa prikazivanjem bilo kojeg oglasa u bilo kom trenutku iz razloga koji krše pravila navedena u ovom Ugovoru, kao i iz razloga koji krše prava drugih Korisnika ili krše važeće zakonodavstvo, kao i iz drugih razloga. Administracija takođe može blokirati ili ukloniti lični Korisnićki račun (account) odgovarajućeg Korisnika zbog kršenja pravila navedenih u ovom Ugovoru.

2.29.     Administracija ima pravo uređivati oglase, premeštati ih u druge rubrike, kao i obavlјati bilo koje druge radnje s oglasima Korisnika u skladu sa zakonodavstvom.

2.30.     Administracija ima pravo zabraniti postavljanje (objavlјivanje) oglasa bez navođenja razloga.

2.31.     Zahtevi za registraciju oglasa su objavljeni u pravilima za objavlјivanje oglasa na Servisu u odelјku "Kako prodati" preko linka https://lalafo.rs/page/how-to-sell.

2.32.     Korisnik ima potpunu i isklјučivu odgovornost za sadržaj oglasa (i druge informacije koje je Korisnik objavio na Servisu) u skladu sa važećim zakonodavstvom.

 

3. Platne usluge.

 

3.1.      Korisnici mogu naručiti Platne usluge na Servisu.

3.2.      Informacije o vrstama, karakteristikama, ceni i načinu naručivanja Platnih usluga navedene su u Ugovoru-ponudi za pružanje platnih usluga objavlјenih na linku https://lalafo.rs/page/user-agreement. Informacija se takođe može nalaziti na linku https://lalafo.rs/page/paid-features i/ili u Korisničkom računu i/ili se nalazi na drugim stranicama Servisa, a takođe se može dodatno saznati od strane Administracije preko kontakata navedenih na Servisu.

3.3.      Platne usluge pruža Administracija na osnovu ovog Ugovora, kao i na osnovu Ugovora-ponude za pružanje platnih usluga, koje se nalaze na linku: https://lalafo.rs/page/user-agreement.

3.4.      Novčanik je alat pomoću kojeg Korisnik Servisa može dobiti informacije o ostatku sredstava Korisnika, kao i o istoriji kupovine od strane Korisnika Servisa. Novčanik Korisnika nije elektronsko sredstvo plaćanja, koje je namenjeno za plaćanje bez otvaranja bankovnog računa ili za plaćanje elektronskim novcem.

Korisnik može dopuniti novčanik na bilo koji za njega pogodan način, koji je objavljen na Servisu.

Sredstva navedena u novčaniku Korisnika nisu priznata i ne mogu se koristiti kao sredstva plaćanja za robu / usluge drugih organizacija, kao i za robu/usluge drugih Korisnika Servisa.

Servis ne vrši operacije dopunjavanja, čuvanja i prenosa elektronskih novčanih sredstava direktno uz pomoć novčanika Korisnika. Takve usluge se pružaju posebnim Korisnicima (banke ili platni servisi), sa kojima je Servis potpisao odgovarajuće ugovore i koji imaju sve potrebne dozvole i licence za obavlјanje ove vrste delatnosti u skladu sa važećim zakonodavstvom. Prilikom popunjavanja računa od strane Korisnika ili vršenja drugih radnji sa novčanim sredstvima Korisnika, Servis automatski upućuje Korisnika na web stranice takvih platnih servisa.

U odgovarajućim slučajevima, prikuplјanje i obrada ličnih podataka Korisnika (uklјučujući podatke o bankovnim računima Korisnika, njegovim bankovnim (platnim) karticama) regulisaće se pravilima o privatnosti takvih platnih servisa, a ne ovim pravilima Politike privatnosti. Servis ne prikuplјa, ne čuva ili na drugi način ne obrađuje podatke o bankovnim računima Korisnika, podatke o njegovim bankovnim (platnim) karticama i drugim finansijskim podacima Korisnika, banaka i platnih sistema (osim podataka navedenih u Korisničkom ugovoru Servisa i ovim pravilima Politike privatnosti).

Korisnik je lično odgovoran za otkrivanje trećim licima informacija, navedenih u novčaniku Korisnika, kao i drugih ličnih informacija.

3.5.      Automatsko obnavljanje Plaćene usluge (Auto-obnavljanje).

3.5.1.      Novčanik.

Nakon isteka roka važenja Platne usluge, koju je aktivirao Korisnik, Servis automatski produžava pružanje takve Platne usluge ako je opcija automatskog produženja izabrana na odgovarajućoj stranici Korisničkog računa. Prilikom automatskog produženja Platne usluge, Servis automatski naplaćuje iznos iz novčanika Korisnika u visini cene Platne usluge koju izabrao Korisnik. Automatsko produženje vrši se sledećeg dana, nakon isteka roka važenja Platne usluge, za koju je Korisnik aktivirao takvu uslugu. Sledeće produženje Platne usluge vrši se za iste rokove važenja i pod istim uslovima za koje je usluga bila aktivirana. Broj produženja nije ograničen i vrši se sve dok se ne utroše sva sredstva sa bilansa novčanika Korisnika, ili dok se opcija automatskog produženja ne deaktivira. Ako u vreme produženja Platne usluge nema sredstava na bilansu novčanika za produženje roka pružanja Platne usluge koju je izabrao Korisnik, usluga se produžava na rok srazmerno iznosu sredstava koja se nalazi na bilansu novčanika Korisnika. Nakon što su potrošena sva sredstava, Platna usluga se deaktivira.

Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku isključi opciju automatskog produženja Platne usluge putem deaktivacije odgovarajuće opcije na stranici Platne usluge. U tom slučaju, nakon što Korisnik isključi opciju automatskog produženja, Platna usluga će se aktivirati do isteka roka važenja poslednje aktivacije Platne usluge.

U slučaju automatskog produženja Platne usluge, Servis ni na koji način ne skida sredstva sa bankovnih kartica i / ili bilo kojih računa Korisnika. Automatsko produženje Platne usluge vrši se isklјučivo na račun sredstava koja se nalaze na bilansu novčanika Korisnika koji se nalazi na Servisu.

3.5.2.      "Pretplata" - Automatska dopuna Novčanika.

Korisniku se pruža mogućnost (gde je primenljivo) da omogući uslugu Pretplate.

Omogućavanje usluge "Pretplata" vrši se na odgovarajućoj stranici za plaćanje.

Plaćanje u okviru usluge "Pretplata" vrši se automatskim povlačenjem sredstava sa računa bankovne kartice Korisnika poslednjeg dana plaćenog perioda trajanja Plaćene usluge.
Informacije o datumu sledećeg povlačenja sredstava za troškove Plaćene usluge ("Pretplata") mogu biti navedene u podešavanjima "Pretplate" ili na drugim stranicama Usluge.
Prilikom plaćanja "Pretplate", Korisnik će primiti obaveštenje o automatskom povlačenju sredstava.

Ukoliko je moguće korišćenje nekoliko bankovnih kartica (gde je primenljivo), Korisnik određuje redosled (prioritet) kartica za naplatu. Sredstva se povlače sa računa bankovne kartice izabranog od strane Korisnika kao prioritet. Ukoliko nema sredstava na prioritetnom bankovnom računu, povlačenje sredstava biće izvršeno sa bankovnog računa koji je sledeći po redosledu.

Prilikom plaćanja "Pretplate", Korisnik je dužan da koristi samo bankovnu karticu koju poseduje, i u vezi sa kojom je zaključen odgovarajući ugovor između banke i Korisnika. Ukoliko Korisnik svesno koristi bankovnu karticu drugog pojedinca, isključivo snosi odgovornost za štetu koja je / može biti nanesena pravnom vlasniku kartice kao rezultat gore navedenih radnji Korisnika.

Sredstva se ne povlače sa bankovne kartice u sledećim slučajevima:

-            Ukoliko račun bankovne kartice nema dovoljno sredstava za plaćanje "Pretplate";

-            Prilikom omogućavanja "Pretplate", utvrđeno da je bankovna kartica navedena od strane Korisnika blokirana;

-            Poslovanje na računu bankovne kartice je suspendovano (nije sprovedeno) u slučajevima utvrđenim zakonom ili sporazumom o izdavanju i održavanju kartice.

U slučaju gubitka / zamene bankovne kartice, Korisnik je dužan da odmah obavesti Administraciju kako bi onemogućio opciju "Pretplata", kao i pružio podatke o novoj bankovnoj kartici. Pismena izjava koju je Administracija primila od strane Korisnika u vezi sa gubitkom bankovne kartice osnova je za obustavljanje transakcija sa izgubljenom bankovnom karticom.

Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku onemogući uslugu Pretplate otkazivanjem Plaćene Usluge, ili kontaktiranjem korisničke podrške Servisa, kao i onemogućavanjem odgovarajuće opcije na stranici Servisa (ukoliko je primenljivo).

U ovom slučaju, nakon što korisnik onemogući uslugu, Plaćena usluga će biti aktivna do isteka poslednje "Pretplate", osim ukoliko je Korisnik odbio da mu se pruži Plaćena usluga.

Usluga "Pretplata" može biti onemogućena od strane Administracije u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

 

4. Kommikacija

 

4.1.      Korisnik razume, prihvata i saglasan je da Administracija zadržava pravo da šalјe e-mailove i/ili kratke poruke (SMS poruke) na e-mail adrese ili telefonske brojeve Korisnika koje su oni naveli (uklјučujući i nakon što Korisnik prestane da koristi Servis).

4.2.      Poruke Servisa mogu se objaviti na Servisu.

4.3.      Pri tome korisnik razume, prihvata i slaže se da takva pisma i poruke mogu biti, ali, ne ograničavajući se na: ponude za zaklјučivanje transakcije od drugih Korisnika, ponude i poruke drugog informacionog i/ili reklamnog karaktera i ostale poruke. Korisnik razume, prihvata i slaže se da takve poruke i/ili njihovi pojedinačni delovi mogu biti reklamnog karaktera, a takođe mogu sadržavati i reklamne, informativne i druge oglase.

4.4.      Poruke objavlјene na Servisu smatraju se dostavlјenim Korisniku od momenta njihovog objavlјivanja.

4.5.      Administracija nije odgovorna za upotrebu obrasca za slanje poruka, postavlјenog na Servisu, od strane drugih Korisnika i/ili automatizovanih sistema (robota).

4.6.      Administracija nije odgovorna kada drugi Korisnici i/ili roboti koriste telefonske brojeve i adresa e-pošte koje je Korisnik postavio na stranice Servisa.

4.7.      Korisnik potvrđuje da Administracija ima pravo prenositi adrese e-pošte i telefonske brojeve trećim licima radi slanja pisama i poruka Korisnicima.

4.8.      Korespondencija Korisnika sa Administracijom ili moderatorima Servisa ostvaruje se putem elektronskog poštanskog sandučeta, čija je adresa navedena na Servisu, kao i putem drugih sredstava komunikacije.

Корисници потврђују да се све поруке и обавештења такође сматрају извршеним ако се такве поруке и обавештења шаљу интерном систему за размену порука Сервиса.

Поруке послате у интерном систему за размену порука Сервиса сматрају се испорученим Кориснику уредно и у исправном облику иу складу са условима овог Уговора од дана достављања на налог одговарајућег Корисника.

4.9.      Korisniku je zabranjeno ostavlјati na Servisu bilo kakve komentare, rasprave i druge zapise o postupcima moderatora i Administracije (uklјučujući, ali ne ograničavajući se na one koje imaju uvredlјiv karakter). U suprotnom, Administracija Servisa ima pravo da blokira ili izbriše Korisnički račun (account) takvog Korisnika.

4.10.     Korisnik, u bilo kom trenutku, može odbiti da prima poruke na svoj broj telefona ili e-mail adresu slanjem odgovarajućeg zahteva.

 

5. Intelektualna svojina

 

5.1.      Celokupnost programa, podataka, zaštitnih znakova, predmeta autorskih prava i drugih objekata koji se koriste na Servisu je intelektualno vlasništvo njegovih zakonskih vlasnika autorskih prava i zaštićeno je zakonodavstvom o intelektualnom vlasništvu, a takođe i relevantnim međunarodnim pravnim ugovorima i konvencijama.

5.2.      Administracija je ekskluzivni vlasnik imena domena na kome se nalazi web stranica, same web stranice, mobilnih aplikacija, baza podataka kreiranih od strane Servisa (uklјučujući baze podataka Korisnika Servisa), kao i celokupnog Servisa i svih softvera Servisa.

5.3.      Prilikom preuzimanja softvera, Administracija daje Korisniku ličnu besplatnu neekskluzivnu licencu za korišćenje softvera, bez prava da ga prenese trećim licima.

5.4.      Ova licenca je namenjena isklјučivo za pružanje Korisniku mogućnosti korišćenja usluga Servisa i dobijanja koristi od njih, u skladu sa funkcijama Servisa.

5.5.      Zabranjeno je kopiranje, izmena, distribucija, prodaja (realizacija), promena ili davanje u zakup objekata intelektualnog vlasništva (Servisa) Administracije (uklјučujući softver) u celini ili delimično, a takođe "hakovanje" ili pokušavanje dobivanja izvornog koda softvera bez pismenog odobrenja Administracije. Svaka upotreba elemenata, simbolike, tekstova, grafičkih slika, programa, baza podataka i drugih objekata koji su deo Servisa i pripadaju Administraciji, osim dozvolјenog u skladu sa ovim Ugovorom, bez dozvole Administracije ili drugog zakonskog nosioca prava, je nezakonita i može prouzrokovati sudsko razmatranje i pozivanja kršitelјa na građansku, administrativnu i krivičnu odgovornost u skladu sa zakonodavstvom.

 

6. Ograničenje odgovornosti. Viša sila

 

6.1.      Sve informacije (uklјučujući lične podatke), koje Korisnik objavljuje na Servisu, postavljene su radi realizacije njegove Robe. Korisnik je jedini odgovoran za ispravnost unosa teksta, unosa podataka i ispravnost popunjavanja odgovarajućih formulara.

6.2.      Korisnik objavlјuje određene podatke o sebi isklјučivo u sopstvenim interesima, uklјučujući radi lakšeg uspostavlјanja komunikacije sa drugim Korisnikom i/ili za identifikaciju Korisnika.

6.3.      Objavlјivanjem podataka o sebi, Korisnik razume i slaže se da su tako objavlјene informacije na Servisu javno dostupne, odnosno da su dostupne za pregled svakom posetiocu ili Korisnicima Servisa.

6.4.      Korisnik razume i preuzima sve rizike povezane sa prevarama na Internetu, a takođe sa objavljivanjem informacija od strane Korisnika, uklјučujući, ali ne ograničavajući se na: rizik od toga da se adrese e-pošte nađu u spiskovima za slanje spam poruka, rizik da se adresa e-pošte nađe kod različitih vrsta prevaranata, rizik da se telefonski broj nađe kod SMS spamera i/ili SMS prevaranata i druge rizike koji proizilaze iz takvog objavljivanja informacija.

Podsetnik za korisnike i posetioce Servisa o mogućim prevarama objavlјen je na linku https://lalafo.rs/page/how-to-sell.

6.5.      Administracija nije organizator transakcija u vezi sa Robom, posrednikom, kupcem ili prodavcem.

6.6.      Servis nije odgovoran za izvršavanje i ispunjenje (realizaciju) transakcija od strane Korisnika Servisa, za gubitke, izgublјeni profit, prihode, finansijske i druge gubitke, stvarne, indirektne ili kaznene gubitke nastale kao rezultat transakcija ili kao rezultat nezakonitih radnji bilo kog lica.

6.7.      Koristeći usluge Servisa, Korisnik potvrđuje svoju saglasnost sa činjenicom da on koristi Servis na vlastitu odgovornost i rizik, snosi sve rizike u vezi sa korišćenjem oglasa postavlјenih na Servisu.

6.8.      Servis je alat koji omogućava Korisnicima da objavljuju oglase u vezi sa Robom, prodajom i/ili kupovinom koja je dozvolјena zakonom, ovim Ugovorom i drugim pravilima korišćenja Servisa.

6.9.      Administracija ne proverava uvek oglase objavljene od strane Korisnika, zbog čega se van kontrole Servisa nalaze kvalitet, sigurnost, zakonitost i usaglašenost Robe sa njenim opisom, kao i mogućnost prodavca da proda a kupca da kupi Robu.

6.10.     Administracija ne može kontrolisati verodostojnost informacija koje Korisnici objavlјuju u oglasima.

6.11.     Korišćenjem Servisa, Korisnik potvrđuje pristanak na činjenicu da koristi Servis na sopstveni rizik i na opasnost “Kakva jeste”. Korisnik procenjuje i snosi sav rizik povezan sa korišćenjem informacija i oglasa objavljenih na Servisu. Administracija, uključujući njeno rukovodstvo, članove osoblja i agente, ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj oglasa i informacije objavljene na Servisu, kao ni za bilo koji gubitak ili štetu nastalu upotrebom oglasa, podataka i informacija objavljenih na Servisu.

6.12.    Administracija, njeno rukovodstvo i članovi osoblja, kao i korisnička podrška Servisa, ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj bilo kojih poruka (uključujuću i one koje su Korisnici primili u poštansko sanduče i/ili putem mobilnog telefona, kao i putem raznih mesendžera i servisa za slanje poruka trećeg lica) koje Korisnik prima usled upotrebe Korisnikovih informacija postavljenih na Servisu od strane trećeg lica, kao i za bilo koju drugu upotrebu Korisnikovih informacija i za bilo koji gubitak ili štetu uzrokovanu upotrebom takvih informacija. Korisnik je jedini odgovoran za upotrebu podataka i informacija sadržanih u takvim porukama.

6.13.     Korisnik razume da sam fakt objavljivanja oglasa na Servisu nije garancija da je ponuda, prodaja i/ili kupovina bilo kog proizvoda važeća i zakonita. Odluku o izvršenju transakcije Korisnik donosi samostalno.

6.14.     Ukupna odgovornost Servisa za bilo kakva potraživanja ograničava se na iznos koji Korisnik plaća za korišćenje usluga Servisa ili (po nahođenju Servisa) ponovnim pružanjem ovih usluga Korisniku, u meri koja je dopuštena zakonodavstvom.

6.15.     Korisnik se slaže da sve sporove između Korisnika i drugih Korisnika i/ili posetilaca Servisa (uklјučujući i kao rezultat transakcije) Korisnik rešava samostalno bez učešća Administracije.

6.16.     Administracija nije odgovorna za bilo koji pristup trećih lica uslugama Servisa i/ili bilo kojoj informaciji o Korisnicima (uklјučujući lične podatke), koji je ostvaren bez saglasnosti (dozvole) i/ili znanja Administracije.

6.17.     Korisnik se slaže da Administracija nije odgovorna i nema direktne ili indirektne obaveze prema Korisniku u vezi sa bilo kojim mogućim ili nastalim gubicima ili gubicima koji su povezani sa bilo kojim sadržajem Servisa i/ili kao rezultat izvršenih transakcija od strane Korisnika, registracijom autorskih prava i informacijama o takvoj registraciji, robi ili uslugama, dostupnim na Servisu ili drugim kontaktima koje je ostvario Korisnik koristeći informacije objavlјene na Servisu.

6.18.     Administracija nije odgovorna za bilo kakve softverske propuste, kvarove i druge tehničke i softverske probleme, kao i za greške, softverske viruse, itd., koji se mogu preneti na Servis ili kroz Servis od strane trećih lica.

6.19.     Korisnik se obavezuje da deluje isklјučivo u skladu sa važećim zakonom i ovim Ugovorom, kao i da, u skladu sa zakonodavstvom, snosi punu odgovornost za svoje delovanje ili nedelovanje na Servisu i prilikom korišćenja usluga Servisa.

6.20.     U slučaju kršenja prava Korisnika od strane drugih Korisnika Servisa (nezakonito korišćenje objekta intelektualne svojine, itd.), Korisnik, čija prava su prekršena, može se obratiti Administraciji ili moderatorima sa odgovarajućom žalbom. Administracija razmatra žalbu i, u slučaju njene osnovanosti Administracija ima pravo preduzeti mere za zaustavlјanje kršenja prava Korisnika.

6.21.     Administracija nije odgovorna za sigurnost i pravnu "čistoću" Robe objavlјene u oglasima i za sigurnost Korisnika prilikom obavlјanja transakcija.

6.22.     Nijedna Strana neće se smatrati odgovornom za neispunjavanje svojih obaveza iz ovog Ugovora u ​​onoj meri u kojoj ispunjenje takvih obaveza kasni ili je prekršeno zbog okolnosti više sile, koju Strane nisu mogle da predvide u trenutku zaklјučenja Ugovora.

Takve okolnosti su: zemlјotresi, poplave, požari, druge prirodne katastrofe, oružani sukobi i intervencija, teroristički akti, masovni nemiri, narodni nemiri, štrajkovi, promene u zakonodavstvu, odluke državnih organa, kao i druge okolnosti koje direktno mogu uticati na ispunjenje uslova Ugovora.

 

7. Rok važenja Ugovora

 

7.1.      Ovaj Ugovor stupa na snagu kada Korisnik počne koristiti usluge Servisa, bez obzira na činjenicu registracije Korisnika ili objavljivanja oglasa na Servisu, i deluje na neodređeno vreme.

7.2.      Korisnik ima pravo da jednostrano prekine svoju registraciju na Servisu, bez prethodne najave o tome Administraciji i bez objašnjenja razloga.

7.3.      Raskid Ugovora sa Korisnikom od strane Administracije može se desiti u sledećim slučajevima:

7.3.1.          kada Korisnik krši uslove ovog Ugovora i/ili zakonodavstvo, u slučaju nanošenje bilo kakve štete Servisu ili Administraciji, uklјučujući njenu reputaciju, ili drugim korisnicima Servisa;

7.3.2.          izvršenje drugih dejstava koja su u suprotnosti sa politikom Administracije ili Servisa.

7.4.      Servis zadržava pravo da, po vlastitom nahođenju zabrani pristup Korisnika u slučaju da Korisnik prekrši odredbe ovog Ugovora, Ugovora-ponude, drugih dopunskih dokumenata ili pravila koje je Administracija objavila na Servisu i koja su prihvaćena od strane Korisnika i/ili drugih normi važećeg zakonodavstva, morala i etike. Korisnik čiji je pristup uslugama zabranjen, ili čije su informacije prestale biti važeće, nema pravo da se ponovo registruje, a takav Korisnik nema pravo da koristi lične podatke drugog Korisnika za pristup Servisu. Pravni odnosi se mogu ponovo uspostaviti samo nakon što Administracija donese odgovarajuću odluku.

 

8. Izmene Ugovora

 

8.1.      Administracija može jednostrano da izmeni i dopuni ovaj Ugovor u cilјu pobolјšanja kvaliteta usluga Servisa koje pruža Administracija, u skladu sa zahtevima zakonodavstva i kao reakcija na promene tržišnih uslova. Nova verzija Ugovora stupa na snagu od trenutka kada je objavlјena na Internetu, osim ako nije drugačije određeno novom verzijom Ugovora ili drugim dodatnim dokumentima, u kojima je Administracija jedna od strana ugovornica.

8.2.      U slučaju da se Korisnik ne slaže sa izmenama i dopunama koje su unesene u Ugovor, on je dužan da otkaže pristup Servisu i da prekine korišćenje usluga Servisa.

 

9. Ostali uslovi

 

9.1.      U slučaju pojave sporova, Strane ovog Ugovora obavezuju se da će ih rešavati putem pregovora. Sporovi koji se pojavljuju prilikom izvršenja ovog Ugovora i pružanja usluga od strane Servisa, podložni su rešavanju u skladu sa važećim zakonodavstvom.

9.2.      U svim sporovima primenjuje se zakonodavstvo Estonije. Važeći zakon za ovaj Ugovor, kao i za odnose Strana koje prozilaze iz ovog Ugovora, je zakon Estonije.

9.3.      Administracija zadržava pravo da jednostrano i bez obaveštavanja Korisnika promeni ovaj Ugovor. Novo izdanje Ugovora stupa na snagu od datuma objavlјivanja na Servisu.

9.4.      Ništa se u ovom Ugovoru ne može shvatati i tumačiti kao uspostavlјanje, između Korisnika i Administracije, agentskih odnosa, odnosa Društava, odnosa u zajedničkoj delatnosti, odnosa ličnog zapošlјavanja ili bilo kojeg drugog odnosa koji nije izričito predviđen Ugovorom.

9.5.      Ukoliko sud prizna bilo koju odredbu Ugovora nevažećom ili koja ne podleže prinudnom izvršavanju, ne podrazumeva nevalјanost drugih odredbi Ugovora.

9.6.      Neaktivnost Administracije u slučaju kršenja odredbi Ugovora od strane nekog od Korisnika ne uskraćuje pravo Administraciji da kasnije preduzme odgovarajuće mere zaštite svojih interesa i prava.

9.7.      Svi drugi uslovi i okolnosti koji nisu predviđeni ovim Ugovorom regulišu se u posebnom pojedinačnom postupku.

 

Korisnik potvrđuje da je upoznat sa svim tačkama ovog Ugovora i bezuslovno ih u potpunosti prihvata.

 

Dodaci:

 

1.         Prilog broj 1 (Politika privatnosti)

 

Prilog broj 1 uz Korisnički ugovor https://lalafo.rs/

 

Politika privatnosti

 

1.1.      Ova Politika privatnosti je sastavni deo Korisničkog Ugovora Servisa https://lalafo.rs/.

1.2.      Ova Politika privatnosti uspostavlјa postupak za dobijanje, čuvanje, obradu, korišćenje, otkrivanje i zaštitu ličnih podataka Korisnika.

1.3.      Baza ličnih podataka Korisnika nalazi se na adresi Administracije.

1.4.      Administrator Baze ličnih podataka je Administracija Društva sa ograničenom odgovornošću "JALLA KLASSIFAJDS" (YALLA CLASSIFIEDS OÜ).

1.5.      Prilikom popunjavanja formulara za objavlјivanje oglasa ili prilikom registracije Korisnika na Servisu, ili prilikom pretplate na bilten, kao i u drugim slučajevima korišćenja usluga Servisa, Korisnik daje Administraciji informacije i lične podatke. Prikuplјanje informacija može se vršiti i putem sprovođenja anketiranja Korisnika Servisa. Učešće u anketiranju Korisnika vrši se uz saglasnost Korisnika.

1.6.      Korisnik samostalno i dobrovolјno odlučuje o davanju Servisu ličnih podataka o sebi i bilo koje druge informacije, a takođe ovim potvrđuje da daje Administraciji svoju saglasnost za obradu takvih ličnih podataka i informacija, njihovu predaju za obradu drugim Korisnicima i/ili trećim licima koja deluju u ime Administracije.

1.7.      Obrada ličnih podataka je svaka radnja ili skup radnji, kao što su prikuplјanje, registracija, akumulacija, čuvanje, adaptiranje, promena, obnavlјanje, upotreba i distribucija (distribucija, prodaja, prenos, uklјučujući inostranstvo) i uništavanje ličnih podataka, uklјučujući sa korišćenjem informacionih (automatizovanih) sistema.

1.8.      Svrha obrade ličnih podataka između ostalog je:

1.8.1.          dobijanje statističkih i analitičkih podataka za pobolјšanje funkcionisanja Servisa, njegovih servisa i usluga;

1.8.2.          proširenje spektra pruženih usluga;

1.8.3.          dobijanje informacionih (obaveštenje o novim mogućnostima, promocijama i drugim vestima) ili reklamnih poruka Servisa ili trećih lica;

1.8.4.          sprečavanje ili suzbijanje nezakonitih ili neovlašćenih radnji Korisnika ili trećih lica;

1.8.5.          obezbeđivanje poštovanja zahteva važećeg zakonodavstva.

1.8.6.           Za upravljanje nalozima Korisnika i pružanje korisničke podrške Servis koristi podatke Korisnika za rešavanje tehničkih problema, za odgovor na zahteve Korisnika za pomoć, za analizu informacija o tehničkim greškama i za popravku i poboljšanje usluga.

1.8.7.           Za razvoj, prikazivanje, slanje i praćenje sadržaja i oglašavanja prilagođenih interesima Korisnika u vezi sa Servisom. Servis koristi kontakt informacije i informacije o tome kako Korisnici koriste Servis za slanje obaveštenja koja bi mogla biti od posebnog interesa za Korisnike. Ova obaveštenja imaju za cilj da povećaju angažovanje i maksimiziraju prednosti koje Korisnici imaju od Servisa, uključujući informacije o novim funkcijama, biltenima i događajima koji bi potencijalno mogli biti od interesa za Korisnike.  Servis takođe komunicira sa Korisnicima o novim ponudama proizvoda, promocijama i takmičenjima. Servis može komunicirati sa Korisnicima putem e-pošte, pošte, telefona i/ili mobilnih uređaja. Korisnik može kontrolisati ova obaveštenja i ima pravo da u svakom trenutku povuče svoju saglasnost.

1.8.8.           Da bi se ispoštovali zakonski, regulatorni i zahtevi za sprovođenje zakona i zaštitili legitimni interesi i prava Servisa. Servis sarađuje sa vladinim službenicima i službenicima za sprovođenje zakona i privatnim stranama u sprovođenju zakona. Servis će otkriti sve podatke o Korisnicima u skladu sa zakonskim zahtevima gde je to potrebno radi zaštite zakonskih prava i interesa Servisa i/ili zakonskih prava i interesa trećih strana ili sprečavanja ili zaustavljanja nezakonitih aktivnosti.

Servis takođe koristi informacije za ograničavanje ili sprečavanje različitih oblika zloupotrebe servisa, poput prevara, neželjene pošte i drugih neovlašćenih radnji koje krše Korisnički ugovor.

Tamo gde to zakon zahteva, Servis može koristiti informacije u vezi sa pravnim i revizorskim aktivnostima, na primer, u svrhu sticanja, spajanja ili prodaje svog poslovanja.

U zakonski dozvoljenom obimu, Servis će preduzeti razumne korake da obavesti Korisnike o pružanju ličnih podataka trećim stranama.

1.8.9.           Analitika Websajta. Web Servis koristi više web alata za analitiku (ili alata za praćenje) koje pružaju nezavisni pružaoci usluga, poput Google analitike za prikupljanje informacija o tome kako Korisnici komuniciraju sa Web Servisom. Servis sprovodi istraživanje i analizu Korisnikovog korišćenja Servisa ili interesovanja Korisnika o proizvodima, uslugama i sadržaju. Web Servis koristi informacije koje pružaju ovi alati za poboljšanje usluga i za otkrivanje i analizu grešaka. Alati takvih pružaoca usluga postavljaju kolačiće u pregledače Korisnika. Kolačiće ne može koristiti niko drugi osim nezavisnih pružaoca usluga. Podaci prikupljeni korišćenjem kolačića mogu se preneti i sačuvati na serverima u zemlji koja nije zemlja Korisnika. Prikupljene informacije koriste i dele ovi pružaoci usluga u skladu sa svojim individualnim politikama privatnosti. Korisnici su slobodni da pristanu na prikupljanje i obradu podataka koje generišu kolačići u vezi sa korišćenjem Web Servisa.

1.8.10.           Za sprovođenje takmičenja ili ankete. Web Servis koristi informacije prikupljene ovim metodama, na primer, za poboljšanje usluga.

1.9.      Servis prikuplјa sledeće informacije o Korisnicima:

1.9.1.          personalne (lične) informacije koje Korisnik daje, pokazuje ili na drugi način otkriva Administraciju prilikom korišćenja Servisa. Takve informacije mogu biti posebno (ali ne ograničavajući se), ime i prezime (naziv) Korisnika, adresa e-pošte i lozinka, broj telefona, lokacija Korisnika, kao i adresa. Ako se Korisnik prijavlјuje preko profila društvene mreže, Servis takođe može prikupljati informacije objavlјene na profilu takve društvene mreže. Korisnik je odgovoran za pruženu informaciju, dok Servis predstavlja kanal za distribuciju i objavlјivanje informacija Korisnika na Internetu;

1.9.2.          tehničke informacije koje automatski prikuplјa Softver Servisa tokom njegove posete.

1.9.3.           Kada se Korisnik uloguje koristeći profil drugog servisa (na primer Facebook, Google+, vkontakte, odnoklassniki.ru itd.), Servis može takođe prikupiti podatke koji se nalaze u odgovarajućem profilu takve usluge za koje je korisnik pristao da ih učini dostupnim, uključujući ime korisnika, email adresu i informacije vezane za profil. Korisnik se slaže da će te podatke deliti sa Servisom tokom procesa registracije. Ova dozvola se može opozvati u bilo kom trenutku slanjem odgovarajućeg zahteva Servisu.

1.9.4.           Servis može prikupljati podatke o fizičkoj lokaciji Korisnikovog uređaja. Lokacija pojedinačnog Korisnika može se odrediti putem informacija o IP ili Geo-lokaciji dobijenih iz korisnikovog uređaja. Web Servis može da koristi i skladišti podatke o lokaciji Korisnika za pružanje funkcija i poboljšanje i prilagođavanje usluga, na primer, za internu analitiku i praćenje performansi ili prikazivanje sadržaja ili pružanje ponuda relevantnih za Korisnikovu lokaciju.

1.9.5.           Podaci pruženi od strane korisnika u vezi sa njegovom/njenim učešćem u takmičenjima i anketama sprovedenim od strane Servisa ili od treće strane na zahtev Web Servisa.

1.9.6.           Servis prima podatke o Korisnicima i njihovim aktivnostima od trgovaca, partnera, istraživača i drugih izvora (uključujući i javno dostupne baze podataka). Servis može kombinovati podatke prikupljene od Korisnika sa podacima dobijenim od drugih Korisnika i trećih strana.

1.10.     Servis, kao i Administracija, ne prikuplјa i ne obrađuje podatke o rasnom ili etničkom poreklu, nacionalnoj pripadnosti, političkim, verskim i ideološkim uverenjima, članstvu u političkim strankama i sindikatima, osuđivanjima za krivična dela, kao i o podacima koji se odnose na zdravlјe, seksualne sklonosti, seksualni život, biometrijske ili genetske podatke.

1.11.     Servis i Administracija ne prenose trećim licima bilo koje lične ili druge podatke koje su dostavili Korisnici, a koji nisu u vezi sa Servisom, osim u slučajevima kada je Korisnik odobrio takvu dozvolu, kao i u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom ili zakonodavstvom.

1.12.     Administracija može prenositi određene anonimne podatke (podaci koji ne dozvolјavaju odvojenu identifikaciju Korisnika) drugim isporučiocima usluga, pouzdanim partnerima ili ovlaštenim istraživačima u svrhu bolјeg razumevanja kakve reklame ili usluge mogu zainteresovati Korisnike, u cilju izvršenja ovog Ugovora (pružanja usluga Korisnicima), pobolјšanja opšteg kvaliteta i efikasnosti usluga Servisa ili u cilјu osiguranja doprinosa Servisa naučnim istraživanjima koja, prema mišlјenju Administracije, mogu doneti veliku društvenu korist. Pri tome, podaci koji se prenose predmet su ove Politike privatnosti, a treća lica, koja su uklјučena, nemaju pravo da koriste primlјene informacije na drugi način osim za pružanje usluga Administraciji.

Servis može deliti i otkriti korisničke podatke pružaocima usluga kao trećoj strani koji pružaju usluge Servisu, naime, hosting web stranica, analizu podataka, informacionu tehnologiju i srodnu infrastrukturu, isporuku e-pošte i poruka (obaveštenja), reviziju, usluge koji pomažu Servisu u pružanju prilagođenog oglašavanja i pružaoca usluga za upravljanje servisnom podrškom, podacima za podršku i CRM sistemima. Ove usluge pomažu Servisu u pružanju usluga (na primer, mogu pomoći Servisu u pružanju prilagođenog oglašavanja ili mogu pomoći Servisu u sprečavanju, otkrivanju, ublažavanju i istrazi potencijalno nezakonitih radnji).  Ovi pružaoci usluga će imati pristup samo informacijama neophodnim za obavljanje relevantnih funkcija. Ove treće strane su dužne da ne otkrivaju ili koriste podatke Korisnika u druge svrhe. U nekim slučajevima, ovi pružaoci usluga nisu striktno obavezni da pružaju usluge za Servis, ali pomažu u poboljšanju Servisa. Saradnja sa pružaocima usluga kao trećim stranama u cilju poboljšanja usluga legitiman je interes Servisa (kako bi se osiguralo odgovarajuće izvršavanje ugovora sa Korisnikom).

Na primer, Servis koristi Google analitiku za praćenje i analizu korišćenja Servisa. Google analitika je usluga veb analitike koju nudi Google za praćenje i izveštavanje o poseti websajta. Google koristi prikupljene podatke za praćenje i nadgledanje korišćenja Web Servisa. Ovi podaci se dele sa drugim Google uslugama. Google može koristiti prikupljene podatke za kontekstualizaciju i personalizaciju oglasa sopstvene oglasne mreže. Korisnik može da odustane od toga što je učinio svoju aktivnost na Servisu dostupnom Google analitici instaliranjem dodatka za pregledač za isključivanje Google analitike. Dodatak sprečava JavaScript Google analitike (ga.js, analytics.js i dc.js) da deli informacije sa aktivnostima poseta sa Google analitikom.

Servis takođe koristi usluge oglašavanja na mreži za prikazivanje oglasa Google Adsense i DoubleClick za Objavljivače. Korisnik može pronaći više informacija o politici privatnosti Google-a ovde:  https://policies.google.com/privacy?hl=en

Korisnik potvrđuje davanje svojih ličnih podataka, potvrđuje da je upoznat sa spiskom prikuplјenih podataka, razlozima i ciljavima njihovog prikuplјanja i korišćenja, s mogućim prenosom ličnih podataka trećem licu, a takođe da je obavešten i o mogućoj drugoj upotrebi ličnih podataka i daje svoju saglasnost na prikuplјanje, obradu, čuvanje i upotrebu njegovih ličnih podataka.

1.13.     Administracija ne prodaje i ne iznajmlјuje informacije i lične podatke koje pružaju Korisnici u procesu korištenja Servisa.

1.14.     Da bi se olakšala interakcija između Korisnika, usluge podrazumevaju ograničen pristup kontaktnim informacijama drugih Korisnika. Pravo korišćenja informacija koje pružaju drugi Korisnici je ograničeno Korisničkim ugovorom.

1.15.     Korisnik Servisa se obavezuje da neće koristiti podatke koje pruža drugi Korisnik, bez pismenog odobrenja takvog Korisnika ili bez potvrđivanja prava na korišćenje takvih informacija na bilo koji drugi način. Sve informacije koje Korisnik primi o drugim Korisnicima u vezi sa korišćenjem Servisa, mogu se koristiti samo za izvršenje i obavljanje transakcija u vezi sa Robom. Dakle, Korisniku nije dozvolјeno da koristi e-mail adresu, isto kao i broj telefona drugog Korisnika za potrebe direktnog reklamnog oglašavanja ili slanja drugih neželјenih elektronskih poruka, kao i za nezakonite radnje ili radnje izvršene bez znanja i saglasnosti drugog Korisnika.

1.16.     Korisnik Servisa ima mogućnost da u bilo kom trenutku promeni, izbriše ili na drugi način uredi lične i druge podatke koje je objavio tokom korišćenja Servisa.

1.17.     Korisnik je odgovoran za tačnost i ispravnost navedenih informacija i podataka.

1.18.     Ako Korisnik izvrši prijavu, registraciju i koristi Servis pomoću usluge OpenID, Korisnik može da podesi način prenosa i korišćenja njegovih podataka u podešavanjima takvog servisa.

1.19.     Servis i Administracija preduzimaju sve razumne mere za zaštitu ličnih podatake Korisnika od neovlašćenog pristupa trećih lica.

1.20.     Svi lični podaci prikuplјeni i obrađeni od strane Servisa se čuvaju na jednom ili više zaštićenih servera kojima se ne može pristupiti van korporativne mreže. Svi zaposlenici u Administraciji,koji obavlјaju funkcije sa pristupom i korišćenjem ličnih i drugih informacija Korisnika, potpisali su Sporazum o neobjelodanjivanju korisničkih informacija trećim licima.

 

2. Kolačići, web beacon i slične tehnologije

 

2.1.      Servis može koristiti kolačiće (cookies), web beacon i druge slične tehnologije za čuvanje informacija. Ove datoteke se koriste za olakšavanja korišćenja usluge Servisa i njegovih aplikacija, u cilju pobolјšanja kvaliteta usluga (uklјučujući bezbednost), kao i za reklamne svrhe.

2.2.      Sve informacije koje je Servis dobio od Korisnika, kao i postavlјanje kolačića na pregledač Korisnika, vrši se putem obaveštenja i uz saglasnost Korisnika. Nastavlјajući korišćenje Servica, Korisnik daje dozvolu Servisu za čuvanja kolačića na pregledaču Korisnika.

2.3.      Servis koristi kolačiće i slične tehnologije koje ostaju na uređaju Korisnika tokom aktivnosti pregledača Korisnika i kolačića, kao i druge slične tehnologije koje ostaju na uređaju Korisnika tokom dužeg perioda. Korisnik ima pravo blokirati, izbrisati ili onemogućiti takve kolačiće i slične tehnologije, ako uređaj Korisnika to dozvoljava.

2.3.1.          Kolačići - u računarskoj terminologiji, pojam koji se koristi za opisivanje informacija u obliku tekstualnih ili binarnih podataka primlјenih od Servisa, a koje se čuvaju u pregledaču Korisnika, a zatim šalјu na Servis, ako ga Korisnik Servisa ponovo poseti. Na taj način Servis označava pregledač Korisnika prilikom posete. Kolačići olakšavaju korišćenje Servisa, snimajući podatake potrebne za prijavlјivanje u sistem i prikuplјanje statistike. Kolačići ne sadrže lične podatke.

2.3.2.          Web beacon su male grafičke slike (poznate i kao web bug ili pixel tag) koji mogu biti uklјučeni na Servisu, kao i na njegove usluge, aplikacije, razmenu poruka i alate koji obično rade zajedno sa kolačićima kako bi definisali Korisnika.

2.3.3.          Slične tehnologije su tehnologije koje čuvaju informacije u pregledaču ili uređaju, koje koriste lokalne opšte objekte ili lokalnu memoriju, kao što su "flash cookies", "HTML 5 cookies", i druge metode softverskih web aplikacija. Ove tehnologije mogu da rade u svim pregledačima Korisnika, a u nekim slučajevima ne mogu biti u potpunosti kontrolisani pregledačem i mogu zahtevati upravlјanje direktno preko aplikacije ili uređaja koje je instalirao Korisnik.

2.4.      Administracija preduzima mere bezbednosti kako bi sprečila neovlašćeni pristup kolačićima i sličnim tehnologijama. Korisnik se obavezuje da preduzme slične mere bezbednosti. Administracija garantuje da samo Administracija i/ili ovlašćeni davaoci usluga Servisa imaju pristup navedenim kolačićima.

2.5.      Davaoci usluga Servisa su kompanije koje pomažu u različitim aspektima Servisa. Administracija koristi neke ovlašćene davaoce usluga za pružanje Korisniku odgovarajućih usluga Servisa, kao i u druge svrhe koje su u direktnoj vezi sa aktivnostima Servisa. Takvi davaoci usluga takođe mogu postavljati kolačiće na uređaju Korisnika putem usluga Servisa (strani kolačići). Oni takođe mogu prikupljati druge informacije, kao što su IP adrese ili drugi identifikatore.

2.6.      Svaka informacija, koju prikuplјa i čuva Servis korišćenjem gore navedenih tehnologija, koristi se uz saglasnost Korisnika.

2.7.      Korisnik može upravlјati kolačićima u podešavanjima pregledača ili uređaja. Za onemogućavanje prikuplјanja i čuvanja informacija, potrebno je u podešavanjima pregledača postaviti zakačku u polјe "Ne čuvati kolačiće" i klikniti na dugme „Izbrisati kolačiće“.

2.8.      Informacije tehničke prirode koji su sadržane u sistemu, kao što su npr. IP adrese, koriste se od strane Servisa za održavanje mrežne opreme, kao i za generalizaciju statističkih i drugih informacija.

2.9.      Servis čuva podatke poslednjeg pristupa Korisnika u sistem, kako bi se osigurao visoki kvalitet pruženih usluga, prilagodlјiv individualnim potrebama i interesima Korisnika.

 

3. Izmena Politike privatnosti

 

3.1.      Administracija može izvršiti izmene, ukloniti ili ažurirati pravila Politike privatnosti.

3.2.      Ako se korisnik ne slaže sa izvršenim izmenama, on mora prestati koristiti Servis. U slučaju da Korisnik nastavi da koristi Servis, on se slaže i prihvata sve izmene i novo izdanje Politike privatnosti u celosti.

 
 

Broj 2. UGOVOR-PONUDA O PRUŽANЈU PLATNIH USLUGA

 

1. OPŠTE ODREDBE

 

1.1. Ovaj dokument je javna ponuda (u dalјem tekstu - "Ponuda") Društva sa ograničenom odgovornošću "Jalla Klassifajds" (Yalla Classifieds Oü)., registrovanog u Republici Estoniji (u dalјem tekstu – "Davalac usluge"), namenjena neodređenom krugu lica, da zaklјuče Ugovor o pružanju usluga (u dalјem tekstu – "Ugovor") pod uslovima navedenim u ovoj Ponudi.

1.2. Ponuda stupa na snagu od trenutka kada je postavlјena na Internet preko linka: https://lalafo.rs/page/user-agreement i važi do trenutka povlačenja Ponude od strane Davaoca usluge. Ponudu koju je primio adresat, Davalac usluge može povući u bilo koje vreme.

Ovaj Ugovor je javni ugovor i ukoliko su uslovi utvrđeni u Ponudi prihvaćeni, fizičko ili pravno lice postaje Naručilac prema Ugovoru i obavezuje se da će se pridržavati uslova ovog Ugovora i njegovih aneksa, koji su njegov sastavni deo. Prihvatanje Ponude od strane Naručioca, izvedeno u skladu sa klauzulom 4 iz Ponude, stvara Ugovor prema uslovima Ponude.

1.3. Naručilac prema ovom Ugovoru je Korisnik Servisa koji je naručio Platne usluge, pod uslovima predviđenim Korisničkim ugovorom koji se nalazi na linku https://lalafo.rs/page/user-agreement, kao i pod uslovima predviđenim ovim Ugovorom.

Naručilac ne može biti osoba u vezi sa kojom, u skladu sa zakonodavstvom, postoje ograničenja za zaključivanje Ugovora (uklјučujući, ali ne isklјučivo, lica u vezi sa kojima postoje ograničenja u vezi obavljanja privredne delatnosti).

1.4. Davalac usluge zadržava pravo da izmeni uslove Ponude (uklјučujući cenu i opis tarifa) i/ili povuče Ponudu u bilo kom trenutku po sopstvenom nahođenju. U slučaju da Davalac usluge izvrši izmene u Ponudi, takve izmene stupaju na snagu od trenutka objavljivanja izmenjenog teksta Ponude na Internet adresi, koja je navedena u tački 1.4. ovog Ugovora, osim ako nije predviđen drugi rok za stupanje na snagu izmena prilikom takvog objavljivanja.

1.5. Svi drugi termini koji nisu navedeni u ovom Ugovoru tretiraju se u skladu sa Korisničkim ugovorom koji se nalazi na linku https://lalafo.rs/page/user-agreement, prema zakonima ili običajima poslovnog prometa.

 

2. PREDMET UGOVORA

 

2.1. Na način i pod uslovima koji su utvrđeni ovim Ugovorom, Davalac usluge Naručiocu pruža platne usluge navedene u tački 2.2. ovog Ugovora (u dalјem tekstu "Usluge" ili "Platne usluge"), a Naručilac se obavezuje da će ih prihvatiti i platiti pružene usluge Davaocu usluga.

2.2. Usluge u skladu sa ovim Ugovorom pruža Davalac usluge zajedno i/ili odvojeno i obuhvataju pružanje pristupa Naručiocu na Servis putem Interneta u cilјu objavlјivanja i obrade materijala Naručioca, kao i pružanje (aktiviranje) Platnih usluga, kao što su:

2.2.1 pružanje Naručiocu pristupa za kreiranje i aktiviranje usluge "Poslovni profil". Opis usluge "Poslovni profil" objavlјen je na Korisničkom računu (account) Korisnika, a takođe se nalazi i na drugim stranicama Servisa. Cena usluge se određuje u skladu sa tarifama objavlјenim na Korisničkom računu (account) Naručioca (Korisnika), kao i na drugim stranicama Servisa.

2.2.2. Aktivacija drugih Platnih usluga, čije su vrste i opis objavlјeni na linku https://lalafo.rs/page/paid-features ili se mogu nalaziti na drugim stranicama Servisa. Cene drugih Platnih usluga određuju se u skladu sa tarifama postavlјenim na Korisničkom računu (account) Naručioca (Korisnika), kao i na drugim stranicama Servisa.

2.2.3. Objavljivanje reklama na Servisu (u dalјem tekstu „Reklamne usluge“). Cena reklamnih usluga određuje se u skladu sa tarifama objavlјenim na linku: https://lalafo.rs/en/advertising.

2.3. Naručilac se slaže sa uslovima navedenim u ovoj ponudi i obavezuje da se pridržava "Korisničkog ugovora" koji se nalazi na linku https://lalafo.rs/page/user-agreement i "Pravila za objavlivanje informacija" postavljenih na linku https://lalafo.rs/page/how-to-sell, koji su sastavne delove ovog Ugovora. U slučaju da se izvrše izmene u Korisničkom ugovoru ili Pravilima za objavlivanje informacija nakon prihvatanja ponude od strane Naručioca, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor. U slučaju da Naručilac nastavi da koristi usluge Servisa, on se slaže i prihvata sve izmene napravlјene u Korisničkom ugovoru ili Pravilima za objavlјivanje informacija.

2.4. Naziv, obim, cenu, kao i druge uslove pružanja usluga, Davalac usluge može promeniti bez prethodnog dogovora sa Naručiocem, o čemu Davalac usluge daje informaciju na odgovarajućim stranicama Servisa. U slučaju da su se nakon aktivacije bilo koje usluge promenili uslovi i Naručilac se ne slaže sa novim uslovima, takav Naručilac ima pravo da otkaže primanje aktivirane usluge na način i pod uslovima predviđenim ovim Ugovorom.

 

3. CENA PLATNIH USLUGA I USLOVI PLAĆANJA. OSTALI USLOVI PRUŽANJA USLUGE

 

3.1. Cena platnih usluga Davaoca usluga prema ovom Ugovoru određuje se uzimajući u obzir tarife, koje je odabrao Naručilac, u skladu sa tačkama 2.2.1 - 2.2.3 stava 2.2. ovog Ugovora. Istovremeno, Davalac usluge ima pravo da jednostrano ili na osnovu dopunskog ugovora između Strana ovog Ugovora obezbedi Naručiocu dodatne popuste i/ili bonuse na postojeće tarife.

3.2. Pružanje Platnih usluga, u skladu sa uslovima ovog Ugovora, vrši se pod uslovima plaćanja unapred u iznosu od 100% (sto odsto) od cene usluga, osim ako Strane nisu dogovorile druge dodatne uslovi.

3.3. Plaćanje za usluge Naručilac obavlјa putem platnih sistema (bankovne kartice (VISA, Mastercard ), platnih terminala, elektroničkih i mobilnih novčanika) sa kojima Servis sarađuje. Detalјne informacije o načinu plaćanja su dostupne i na stranicama Servisa o načinu plaćanja ili ih može dostaviti Administracija prema kontaktima navedenim na Servisu. Načini plaćanja podložni su promenama.

3.4. Datum plaćanja je datum prenosa sredstava na račun Davaoca usluge.

3.5. Prilikom plaćanja usluga Davaoca usluge preko posrednika (kao što su platni sistemi, banke i drugi subjekti), takvi posrednici su treća lica i mogu naplaćivati dodatne provizije, kao što je provizija za obradu plaćanja, za prenos sredstava, ili druge posredničke naknade. Sve takve dodatne provizije i plaćanja, uklјučujući i one koji se javlјaju prilikom konverzija valuta, plaća Naručilac.

3.6. Plaćanje Plaćene usluge takođe može biti izvršeno i na osnovu automatskog obnavljanja Plaćene usluge (povlačenjem sredstava sa balansa Korisnikovog Novčanika ili pod uslovima usluge "Pretplata"), koji su opisani u 3. delu Korisničkog Ugovora.

3.7. Platne usluge Davalac usluge pruža Naručiocu u rokovima utvrđenim u odgovarajućim tarifama za usluge.

3.8. U slučaju da Naručilac nije uputio Davaocu usluga obrazložen prigovor na kvalitet ili rokove pružanja usluga do 5. dana kalendarskog meseca koji sledi iza meseca u kojem su usluge pružene, takve usluge se smatraju prihvaćenim od strane Naručioca u potpunosti. Bilo koji prigovori Naručioca na kvalitet i rokove usluga koje je pružao Davalac usluge, neće kasnije biti prihvaćene i takve usluge će se smatrati izvršenim s odgovarajućim kvalitetom i na odgovarajući način.

Sve žalbe u vezi sa kvalitetom pruženih usluga Naručilac može uputiti na kontakte navedene na sledećem linku: https://lalafo.rs/contacts.

3.9. Pružanje Ostalih plaćenih usluga Korisnik može prekinuti pritiskom na odgovarajuće dugme na Ličnom Nalogu Korisnika. Pružanje Ostalih plaćenih usluga može biti automatski prekinuto u slučaju da se oglas odbije ili deaktivira, kada je oglas prebačen u drugu kategoriju, kao i takođe u nekim drugim slučajevima. U isto vreme, stanje neiskorišćenih sredstava je prikazano u Korisnikovom novčaniku.

 

4. PRIHVATANJE PONUDE I ZAKLЈUČIVANJE UGOVORA

 

4.1. Naručilac prihvata Ponudu i zaklјučuje ovaj Ugovor plaćanjem unapred usluga Davaoca usluga, u skladu sa tačkom 3.2. Ugovora.

 

5. ROK VAŽENJA I IZMENE UGOVORA

 

5.1. Ugovor stupa na snagu od dana prihvatanja Ponude od strane Naručioca i važi:

a) dok Strane u potpunosti ne ispune svoje obaveze iz Ugovora, ili

b) do trenutka prevremenog raskidanja Ugovora.

 

6. PRESTANAK UGOVORA

 

6.1. Ugovor može biti raskinut prijevremeno:

6.1.1. Uz saglasnost Strana u bilo koje vreme;

6.1.2. Na inicijativu bilo koje Strane u slučaju kršenja uslova Ugovora od strane druge Strane, slanjem pismenog obaveštenja drugoj Strani. U tom slučaju, Ugovor se smatra raskinutim od trenutka kada je strana koja prekršila uslove Ugovora primila odgovarajuće pismeno obaveštenje od druge Strane;

6.1.3. Na inicijativu bilo koje Strane, pod uslovom slanja pismenog obaveštenja drugoj Strani za 5 (пет) радниһ дана pre datuma takvog raskida Ugovora.

6.1.4. U drugim slučajevima predviđenim ovim Ugovorom ili zakonodavstvom.

6.2. Korisnik Servisa, koji je platio usluge Servisa, ima pravo da se obrati Administraciji sa zahtevom za povrat sredstava za usluge koje nisu pružene. Povrat plaćenih novčanih sredstava Administracija vrši u sledećim slučajevima:

6.2.1. U slučaju prevremenog raskida Ugovora na inicijativu Davaoca usluge ili Naručioca, Davalac usluge vraća Naručiocu ostatak cene plaćenih, a neizvršenih usluga (osim u slučaju kada je Naručilac prekršio obaveze iz ovog Ugovora i Korisničkog ugovora, koji se nalaze na linku https://lalafo.rs/page/user-agreement);

6.2.2. ako usluga nije pružena iz tehničkih razloga koji su nastali prilikom rada Servisa;

6.2.3. u slučajevima predviđenim Ugovorom-ponudom o pružanju platnih usluga:

6.2.4. u drugim pojedinačnim slučajevima prema odluci Administracije.

Postupak za povrat novčanih sredstava određuje se između Administracije i Korisnika (Naručioca) za svaki konkretni slučaj.

6.3. Administracija ima pravo da odbije povrat novčanih sredstava Korisniku, u slučajevima kada:

6.3.1. Korisnik sistematski krši uslove ovog Ugovora;

6.3.2. ako je usluga aktivirana, uklјučujući i slučajeve u kojima je oglas uklonjen nakon moderacije;

6.3.3. Korisnik je objavio oglas o zabranjenoj Robi;

6.3.4. u slučaju bilo kakvih problema sa platnim sistemom. Servis nije odgovoran za rad platnih sistema, preko kojih Korisnici plaćaju usluge Servisu. Pitanje povratka novčanih sredstava u navedenom slučaju rešava se pojedinačno;

6.3.5. u drugim slučajevima, odlukom Administracije.

6.4. Ugovor se može poništiti sporazumom Strana.

 

7. GARANCIJE

 

7.1. Davalac usluge garantuje da ima sva prava i ovlašćenja koja su potrebna za zaklјučivanje i izvršavanje ovog Ugovora.

7.2. Naručilac garantuje i potvrđuje da svi informativni materijali, koje je dostavio Davaocu usluge, odgovaraju zahtevima važećeg zakonodavstva, uklјučujući zahteve zakonodavstva o reklami, autorskim pravima i srodnim pravima, zahtevima antimonopolskog zakonodavstva, uklјučujući zakonodavstvo o zaštiti od nelojalne konkurencije i o zaštiti ekonomske konkurencije. Naručilac garantuje i potvrđuje da informativni materijali sadrže sve potrebne informacije u skladu sa zakonodavstvom, kao i da su objavljivanje, sadržaj i oblik informativnih materijala u skladu sa drugim zahtevima važećeg zakonodavstva. Naručilac se obavezuje da nadoknadi Davaocu usluge gubitke koji su izazvani kršenjem navedenog stava (troškovi, šteta) u celosti i u rokovima navedenim od strane Davaoca usluge.

7.3. Slažući se sa uslovima i prihvatanjem uslova ovog Ugovora putem njegovog akceptiranja, Naručilac uverava Davaoca usluge i garantuje mu da je Naručilac:

7.3.1. pružio pouzdane podatke prilikom registracije u svojstvu Korisnika i prilikom obrade platnih dokumenata za plaćanje usluga;

7.3.2. zaklјučuo ovaj Ugovor dobrovolјno;

7.3.3. potpuno upoznat sa uslovima i potpuno razume predmet ovog Ugovora;

7.3.4. u potpunosti upoznat sa uslovima Korisničkog ugovora, kao i da prihvata i slaže sa njim i drugim pravilima koja su postavljena na Servisu;

7.3.5. ima sva prava i ovlašćenja potrebna za zaklјučivanje i izvršenje Ugovora;

7.3.6. ima sva prava intelektualne svojine u vezi sa objektima koji su postavljeni na Servisu (znaci za robu i usluge, objekti autorskih prava, industrijski uzorci, itd).

 

8. PRAVA DAVAOCA USLUGA

 

8.1. Davalac usluga ima pravo da:

8.1.1. u slučaju potrebe, prenese izvršenje Ugovora na treće lice, ostajući u potpunosti odgovoran Naručiocu za kršenje uslova Ugovora;

8.1.2. upravlјa Poslovnim profilom, kao i ostalim platnim uslugama bez obaveštavanja Naručioca, u slučajevima predviđenim ovim Ugovorom, Korisničkim ugovorom Servisa, Pravilima za objavlјivanje informativnog materijala Naručioca navedenim na Servisu, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonodavstvom ili važećim pravilima;

8.1.3. obustavi pružanje usluga ukoliko Naručilac krši zahteve zakonodavstva „O reklami“ ili drugog zakonodavstva i/ili u slučaju kršenja prava trećih lica, kao i u slučaju kršenja obaveza koje je Naručilac preuzeo na sebe u skladu sa Ugovorom;

8.1.4. zabrani Naručiocu da napravi Poslovni profil ili isključi Poslovni profil, kao i da zabrani pružanje drugih platnih usluga i/ili da ne prihvati materijale za objavlivanje u sledećim slučajevima:

8.1.4.1. ako informativni materijali ne ispunjavaju pravila i zahteve trećih lica koje Naručilac predstavlјa (klijenti Naručioca);

8.1.4.2. u slučaju potraživanja od strane trećih lica u vezi kršenja autorskih ili drugih prava;

8.1.4.3. u slučaju odbijanja Naručioca da dostavi dokumente ili informacije koje traži Davalac usluga u vezi sa informativnim materijalima;

8.1.4.4. u slučaju da je Naručilac prekršio rokove plaćanja za usluge Davaoca usluge;

8.1.4.5. ako su informativni materijali Naručioca uvredlјivi, ponižavajući, diskriminatorni ili na bilo koji drugi način neetički u odnosu na bilo koje lice i/ili ako informativni materijali krše prava bilo kojih trećih lica, i ako su to nepoštene, nepouzdane, namerno lažne ili druge neadekvatne informacije koje ne ispunjavaju uslove Ugovora i/ili zahteve zakonodavstva;

8.1.4.6. u drugim slučajevima predviđenim Ugovorom i/ili zakonodavstvom.

8.1.5. zahtevati i primati od Naručioca informacije, dokumente, objašnjenja pojašnenja i uputstva za izradu reklamnih materijala;

8.1.6. blokira, udalji ili ograniči pristup informativnim materijalima tokom trajanja Ugovora u slučajevima predviđenim: (A) Pravilima objavlivanja, (B) Korisničkim ugovorom Servisa, (C) primanjem obavezujućih naredbi državnih organa, (D) primanjem zahteva vlasnika autorskih prava u vezi njihovog kršenja, (E) u drugim slučajevima predviđenim Ugovorom i/ili zakonodavstvom;

8.1.7. ako je potrebno, Davalac usluge može, ali se ne obavezuje, pružiti Naručiocu konsultantske usluge savetodavne prirode u vezi usaglašenosti reklame i \ ili informacionih materijala sa važećim zakonodavstvom. Preporuke Davaoca usluge nisu obavezujuće za Naručioca i Naručilac ih prihvata na sopstvenu odgovornost i rizik. Davalac usluge nije odgovoran za izvršenje od strane Naručioca preporuka Administracije i za njihove rezultate.

 

9. ODGOVORNOST I OGRANIČENЈE ODGOVORNOSTI

 

9.1. Za kršenje uslova ovog Ugovora, Strane snose odgovornost utvrđenu Ugovorom i / ili važećim zakonodavstvom. 

9.2. Naručilac je u potpunosti odgovoran za:

9.2.1. poštovanje svih zahteva zakonodavstva, uklјučujući zakone o reklami, zakone koji regulišu prava intelektualnog vlasništva, zakona o zaštiti ekonomske konkurencije (ali ne ograničavajući se na navedeno);

9.2.2. kršenje normi i zahteva važećeg zakonodavstva u vezi sa sadržajem i oblikom informacionih materijala, izborom klјučnih reči, predmeta reklame (uklјučujući, ime domena web sajta Naručioca i/ili njegovog klijenta), na koji je instaliran link,

druge akcije koje je izvršio kao Naručilac ili predstavnik trećih lica,

kršenje prava intelektualne svojine, kao i drugih autorskih prava trećih lica uklјučenih u informativne materijale ili predmet reklame,

za nepouzdanost podataka, greške i netačnosti u sadržaju informativnih materijala,

za nepouzdanost informativnih materijala i za omugućavanje nelojalne konkurencije u informativnim materijalima, ako informativni materijali ili predmeti reklame imaju uvredlјiv, pogrdan, diskriminatorski ili bilo koji drugi neetički karakter u odnosu na bilo koje lice i/ili ako informativni materijali ili predmet reklame povređuje prava bilo kojeg trećeg lica i/ili bilo koju državu, kao i za nepoštenu, namerno lažnu ili drugu neadekvatnu reklamu;

9.2.3. tačnost podataka navedenih od strane Naručioca prilikom registracije u svojstvu Korisnika na Servisu, kao i za pouzdanost garancija i izjava Naručioca sadržanih u tački 7. Ponude;

9.2.4. za aktivnosti (neaktivnosti) trećih lica koje je angažovao Naručilac (klijenti Naručioca i ostala treća lica).

9.3. Naručilac se obavezuje da će svojim snagama i o svom trošku rešavati sporove i regulisati potraživanja trećih lica u vezi sa objavlјenim informativnim materijalima ili nadoknaditi gubitke (troškove, štetu, kazne, rashode, uklјučujući sudske troškove) koje je Davalac usluge pretrpeo u vezi sa potraživanjima i tužbenim zahtevima trećih lica ili države u vezi sa objavljivanjem informativnih materijala Naručioca.

9.4. Odgovornost Davaoca usluga prema Naručiocu u skladu sa ovim Ugovorom, u slučaju da poslednji podnese zahtev za naknadu štete u vezi sa nepružanjem ili pružanjem usluga neadekvatnog kvaliteta od strane Davaoca usluge, ograničava se veličinom dokumentalno potvrđenih gubitaka Naručioca u okviru iznosa u skladu sa zakonodavstvom Republike Estonije.

9.5. U svakom slučaju, Davalac usluge ne vraća Naručiocu vrednost stvarno izvršene usluge.

9.6. Davalac usluge neće biti odgovoran ako Naručioc ne postigne ili ne dobije ekonomski, finansijski ili drugi rezultat koji je Naručilac očekivao da dobije uz pomoć Davaoca usluga. Kupac razume i priznaje da neusklađenost rezultata pruženih usluga i rezultata koje je Naručilac očekivao i želeo da dobije pomoću usluga Davaoca usluga, nije činjenica nepružanja takve usluge i/ili pružanje usluge neodgovarajućeg kvaliteta.

 

10. DRUGI USLOVI

 

10.1. Svi materijali, kojima je omogućen pristup Naručioca od strane Davaoca usluge, su predmeti prava intelektualne svojine Davaoca usluge. Ekskluzivna prava na predmete prava intelektualne svojine, koja mogu biti stvorena od strane Davaoca usluge u procesu pružanja usluge Naručiocu, ostaju u vlasništvu Davaoca usluge.

10.2. Prihvatanjem ove Ponude (akceptiranje Ponude), Naručilac se slaže i dozvolјava Davaocu usluge da obrađuje njegove lične podatke, koje je Naručilac objavio prilikom korišćenja Servisa,

uklјučujući telefonske brojeve, adresu e-pošte, uklјučujući prikuplјanje, sistematizaciju, akumulaciju, čuvanje, definisanje (ažuriranje, izmena), upotrebu, distribuciju (uklјučujući prekogranični prenos), depersonalizaciju, blokiranje, brisanje ličnih podataka,

kao i njihov prenos klijentima Davaoca usluge radi dalјnje obrade (uklјučujući prikuplјanje, sistematizaciju, akumulaciju, čuvanje , definisanje (ažuriranje, izmena), korištenje, distribuciju (uklјučujući prekogranični prenos), depersonalizaciju, blokiranje, brisanje ličnih podataka) radi istraživanja u cilјu pobolјšanja kvaliteta usluga, za provođenje marketinških programa, statističkih istraživanja,

kao i za promovisanje usluga na tržištu putem ostvarivanja direktnih kontakata sa Naručiocem putem različitih sredstava komunikacije, uklјučujući, ali ne ograničavajući se na: poštu, e-poštu, telefon, faks i Internet mrežu. Naručilac izražava saglasnost i dozvoljava Davaocu usluge i klijentima Davaoca usluge da obrađuju lične podatke Naručioca pomoću automatizovanih sistema za upravlјanje bazama podataka, kao i pomoću drugih softverskih alata, specijalno dizajniranih po narudžbi Davaoca usluge.

10.3. Naručilac nema pravo da prenosi svoja prava i obaveze iz Ugovora trećim licima bez prethodne pismene saglasnosti Davaoca usluge.

10.4. Svi sporovi i neslaganja, koji nastaju iz ili u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaće se, ukoliko je to moguće, putem pregovora između Strana. Ako se spor ne može rešiti pregovorima, rešavaće se sudskin putem u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Estonije. Za sve sporove koji su nastali u vezi ovog Ugovora, primenjuje se zakonodavstvo Republike Estonije.

 
 

Pravila za održavanje promocija “POSEBNA PONUDA”

1. Opšti uslovi

1.1. Odredbe i definicije

 

Organizator

Društvo sa ograničenom odgovornošću «JALLA KLASSIFAJDS» (YALLA CLASSIFIEDS OÜ). Podaci o Organizatoru su navedeni na Internetu po adresi:

https://lalafo.rs/page/user-agreement

Servis

Internet-resurs (sajt) koji se nalazi na Internetu po adresi https://lalafo.rs/,aplikacije za sajt na osnovu različitih operativnih sistema, kao i softver, dizajn (grafički dizajn) sajta, aplikacija i drugi servisi, baza podataka, bilo koji odeljak (pododeljak) servisa, kao i informacija smeštena na servisima od strane Administracije i Korisnika

Usluge

Pružanje pristupa Servisu, kao što i druge usluge koje renderira Organizator na Servisu.

Sve ostale odredbe i definicije koje se nalaze u tekstu ovih Pravila za održavanje promocija „POSEBNA PONUDA“ (u daljem tekstu Pravila) Strane tumače u skladu sa Korisničkim ugovorom Servisa koji se nalazi na adresi: https://lalafo.rs/page/user-agreement.

1.3. Ovim Pravilima su definisani opšti uslovi pod kojima Organizator korisnicima pruža Posebne ponude.

1.4. Pravila su postavljena na linku: https://lalafo.rs/page/user-agreement.

1.5. Teritorija održavanja promocije: Republika Srbija.

1.6. Period važenja promocije: neograničeno

 

2. Učesnici Promocije.

2.1. Učesnici promocija su neograničeni broj Korisnika koji ispunjavaju uslove ovih Pravila i Korisničkog ugovora Servisa i koji su ispunili uslove utvrđene ovim Pravilima.

2.2. Učesnici promocija mogu biti samo poslovno sposobna lica.

2.3. Učesnici promocija mogu biti samo Korisnici koji su se registrovali na Servisu.

2.4. Učesnici promocija ne mogu biti zaposleni i predstavnici Organizatora, lica povezana sa Organizatorom, kao ni zaposleni u drugim pravnim licima i/ili samostalnim preduzetnicima uključenim u Promociju.

2.5. Organizator nije dužan da proverava sposobnost fizičkog lica da učestvuje u promociji.

 

3. Uslovi Promocije

3.1. Organizator garantuje pružanje Posebne ponude Korisniku isključivo na način i pod uslovima utvrđenim ovim Pravilima, kao i dodatnim uslovima koje je utvrdio Organizator i saopštavao Učesnicima na način koji odredi Organizator.

3.2. Da biste učestvovali u Promociji, morate biti registrovani Korisnik Servisa, kao i da ispunjavate druge uslove (ako su primenjivi) u skladu sa dodatnim uslovima za konkretnu promociju.

3.3. Lica koja se ne pridržavaju ovih Pravila i Korisničkog ugovora Servisa, kao i lica koja nisu dala/nepotpuno ili nisu blagovremeno dala relevantne informacije, nisu dozvoljena za učešće u promocijama. Organizator zadržava pravo da po svom nahođenju odredi krug lica koja učestvuju u relevantnoj promociji.

3.4. Organizator ne snosi odgovornost za neblagovremeni prijem podataka, do kojeg je došlo bez krivice Organizatora.

3.5. Jedno lice ima pravo da učestvuje u promociji više puta.

3.6. Posebna ponuda može uključivati (ali ne ograničavajući se na):

- Popust na Uslugu

- Dopuna novčanika Učesnika na Servisu

- "Povrat novca"

 

* Spisak „Posebnih ponuda“ navedenih u ovom stavu nije konačan. Organizator ima pravo da izmeni (dopuni) listu Posebnih ponuda, kao i da primeni Posebne ponude u zbiru ili zasebno po nahođenju Organizatora, o čemu su Učesnici Promocija dodatno obavešteni.

 

3.7. Posebne ponude se mogu koristiti isključivo za ona dobra/radove/usluge koje odredi Organizator.

3.8. Učesnik promocije ima pravo da samostalno odbije Posebnu ponudu u bilo kom trenutku preduzimanjem potrebnih radnji na odgovarajućoj stranici Servisa ili obaveštavanjem službe podrške Servisa.

3.9. Organizator ima pravo da Učesniku Posebne ponude ne pruža uslugu u skladu sa ovim Pravilima ukoliko Korisnik prekrši uslove Korisničkog ugovora Servisa i/ili drugih ugovora i sporazuma zaključenih sa Organizatorom.

3.10. Nijedan iznos popusta ili iznos dodatnih sredstava (posebno, povrat novca) pripisan na stanje Učesnika u njegovom novčaniku na Servisu se ni na koji način ne smatra novčanim sredstvima i ne daje se Učesniku u obliku novca.

3.11. Ukoliko je potrebno da dobije dodatna pojašnjenja o određenoj promociji, Učesnik može kontaktirati službu podrške, čiji su kontakti objavljeni na Servisu.

 

4. Završne odredbe

4.1. Pre učešća u relevantnoj promociji, Korisnik se obavezuje da se upozna sa aktuelnom verzijom Pravila, kao i dodatnim Uslovima odobrenim od strane Organizatora. Ukoliko se Učesnik ne slaže sa Pravilima i/ili relevantnim dodatnim uslovima, Korisnik se obavezuje da odbije učešće u relevantnoj promociji i o tome obavesti Organizatora.

4.2. Izvođenje radnji od strane Korisnika u cilju učešća u promociji se priznaje kao potvrda od strane Korisnika da postaje Učesnik promocije i da je Korisnik upoznat, u potpunosti saglasan i prihvata ova Pravila, kao i sve dodatne Uslove promocije koje odredi Organizator.

4.3. Organizator ima pravo da jednostrano promeni uslove Pravila ili dodatne uslove relevantne promocije. Takve izmene stupaju na snagu od trenutka objavljivanja nove verzije Pravila i/ili saopštavanja Učesnicima promocije relevantnih dodatnih Uslova održavanja promocije. Ukoliko se Korisnik ne slaže sa novom verzijom Pravila ili dodatnih uslova za relevantnu promociju, Korisnik se obavezuje da odbije učešće u relevantnoj promociji i o tome obavesti Organizatora.

4.4. Ako, iz bilo kog razloga, bilo koji deo Promocije ili cela Promocija ne može da se sprovede kako je planirano, uključujući i zbog računarskih virusa, kvarova na Internetu, defekata, manipulacija, neovlašćenog mešanja, falsifikovanja, tehničkih problema ili bilo kog drugog razloga, van kontrole Organizatora koji pogrešno predstavlja ili utiče na održavanje, bezbednost, poštenje, integritet ili pravilno održavanje promocije, Organizator može, po sopstvenom nahođenju, da otkaže, prekine, izmeni ili privremeno zaustavi održavanje promocije, ili da priznaje nevažećom bilo koju Posebnu ponudu. Svako obaveštenje u tom smislu biće objavljeno na Servisu.

4.5. Organizator može da povuče bilo koju ili sve Posebne ponude u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga.

4.6. U slučaju bilo kakvog neslaganja između Korisnika i Organizatora u vezi sa održavanjem promocije, takva neslaganja moraju biti rešena u obaveznom pretkrivičnom postupku. Korisnik se obavezuje da pošalje reklamaciju na e-mail adresu naznačenu na Servisu.

Ukoliko se gore navedeni uslov ne poštuje, smatra se da postupak obavezne reklamacije nije ispoštovan.

4.7. Pravila i sve pravne odnose koji iz njih proizilaze, kao i sve što nije predviđeno ovim Pravilima, uređuju se zakonodavstvom Republike Srbije. Svi nastali sporovi rešavaju se u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

 

5. Detalji o Organizatoru

Društvo sa ograničenom odgovornošću «YALLA CLASSIFIEDS OÜ».

Adresa: Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia

 
 

KORIŠĆENJE PROMO KODOVA

 

1.    Opšti uslovi

1.1.      Termini i definicije

Organizator

Društvo sa ograničenom odgovornošću «JALLA KLASSIFAJDS» (YALLA CLASSIFIEDS OÜ). Podaci o Organizatoru su navedeni na Internetu po adresi:

https://lalafo.rs/page/user-agreement

Servis

Internet-resurs (sajt) koji se nalazi na Internetu po adresi https://lalafo.rs/,aplikacije za sajt na osnovu različitih operativnih sistema, kao i softver, dizajn (grafički dizajn) sajta, aplikacija i drugi servisi, baza podataka, bilo koji odeljak (pododeljak) servisa, kao i informacija smeštena na servisima od strane Administracije i Korisnika

Promo kod

Formirovani Organizatorom niz slova i brojeva, koristeći koji Korisnik dobija specijalnu ponudu na način i uz uslove određene ovim Pravilama.

Usluge

Pružanje pristupa Servisu, kao što i druge usluge koje renderira Organizator na Servisu.

Uputstvo

Informacija o Promo kodu, o uslovima njegovog korišćenja i druge informacije koje se smeštaju na sajtu na Internetu, u porukama poslatim Korisniku, ili na bilo kojem elektronskom ili papirnom nositelju.

1.2.    Svi ostali termini i definicije koji se nalaze u tekstu ovih Pravila korišćenja Promo kodova (dalje u tekstu — Pravila), objašnjavaju se Stranama u skladu sa Korisničkim ugovorom Servisa koji je smešten po adresi: https://lalafo.rs/page/user-agreement.

1.3.    Ova Pravila određuju opšte uslove uz koje Organizator pruži Korisnicama specijalne ponude sa korišćenjem Promo kodova.

1.4.      Pravila su navedena ovde: https://lalafo.rs/page/user-agreement.

1.5.      Područje održavanja akcije: Republika Srbija.

1.6.      Rok održavanja akcije: neodređen.

 

2.         Učesnici Akcije

2.1.     Učesnici Akcije su neodređeni krug Korisnika odgovarajućih zahtevama ovih Pravila i Korisničkom ugovoru Servisa i ispunivših uslove određene ovim Pravilama.

2.2.      Samo poslovno sposobna lica mogu učestvovati u akciji.

2.3.     U akciji ne mogu učestvovati saradnici i zastupnici Organizatora, lica afilirana sa Organizatorom, kao i zaposleni drugih pravnih lica i/ili individualnih preduzetnika koji učestvuju u održavanju Akcije.

 

3.         Uslovi korišćenja Promo kodova

3.1.      Formirovanje i distribucija Promo kodova

3.1.1.    Organizator garantiruje Korisniku pružanje specijalne ponude aktivirane na Servisu isključivo na način i uz uslove koji su određeni ovim Pravilama.

3.1.2.    Organizator može formirovati sledeće vrste Promo kodova:

-    Promo kodovi koji popunjavaju novčanik Korisnika dodatnim sredstvama.

-    Promo kodovi koji daju Korisniku popust (određeni odsto ili tvrda suma od vrednosti izabrane Usluge).

-   Promo kodovi koji daju Korisniku popust (određeni odsto ili tvrda suma od vrednosti izabrane usluge/robe Prodavca).

3.1.3.    Organizator može rasprostranjavati informaciju o Promo kodovima:

-    na Servisu;

-    na mrežnim resursima partnera;

-    u personalizovanom mailing za Korisnika;

-    na štampanim proizvodima koji može da se rasprostranjavaju preko partnera Servisa (radnje, ugostiteljski objekti i druga treća lica) ili na drugi način;

-    u bilo kojim reklamnim materijalima.

3.1.4.    Rasprostanjavajući informacije o Promo kodovima (na primer, u Uputstvu), Organizator određiva:

-    niz specijalnih ponuda koje mogu se pružiti uz korišćenje Promo koda;

-    rok, u koji može se iskoristiti Promo kod;

-    druge uslove korišćenja Promo koda i održavanja akcije.

 

3.2.    Pravila korišćenja Promo koda

3.2.1.   Promo kod može se koristiti od strane Korisnika na način i uz uslove određene ovim Pravilama i Uputstvom. Korišćenje specijalnih ponuda uz korišćenje Promo koda na načine koji nisu predviđeni Pravilama i Uputstvom, ne dozvoljava se.

3.2.2.   Promo kod može se koristiti samo od strane Korisnika Servisa u ličnoj svrhi da dobiju pristup uslugama na Servisu. Uputstvom može biti predviđeno da je aktivacija Promo koda moguća samo od strane određenih Korisnika.

3.2.2.    Promo kod može se koristiti samo jedan put, ako nije navedeno drugo u Uputstvu.

3.2.3.    Svaki Korisnik može iskoristiti jedan ili više Promo kodova, ako nije navedeno drugo u Uputstvu ili u pravilama specifičnog događaja.

3.2.4.    Za svaku robu/uslugu može se iskoristiti jedan ili više Promo kodova, ako nije navedeno drugo u Uputstvu ili u pravilama specifičnog događaja.

3.2.5.    Izgubljeni Promo kod ne može da se vrati.

3.2.6.    Promo kod može se koristiti samo za robu/usluge, navedene u Uputstvu ili u pravilama specifičnog događaja.

3.2.7.    Promo kod može se koristiti do datuma, navedenog u Uputstvu ili u pravilama specifičnog događaja.

3.2.8.   Korisnik samostalno obezbeđuje čuvanje Promo koda. Korisnik samostalno snosi sve rizike povezani da gubljenje Promo koda, neovlašćenim pristupom i/ili korišćenjem Promo koda od strane trećih lica. U navedenim slučajevima Organizator se ne vraća Promo kod.

3.2.9.    Korisniku je zabranjeno da prodaje, menja ili na drugi način da otuđiva Promo kod, kao je i koristiti ga na druge načine u komercijalnoj svrhi. Ako se prekršava ovaj zahtev, Organizator ima pravo da zaustavi pre roka delovanje Promo koda, takođe zaustaviti pristup Korisnika Servisu ili uslugama Servisa bez vraćanja vrednosti oplaćenih usluga. 

3.2.10.    Organizator ima pravo da ne pruži Korisniku popuste, dodatna sredstva ili da izvršava druge uslove specijalnih akcijskih ponuda u skladu sa ovim Pravilama, ako Korisnik prekršava uslove Korisničkog ugovora Servisa i/ili drugih ugovora sklopljenih s Organizatorom.

 

3.3.    Aktivacija Promo koda

3.3.1.   Samo Korisnici koji su se registrovali na Servisu mogu aktivirati Promo kod.

3.3.2.    Za aktivaciju Promo koda Korisnik na Ličnom nalogu mora da unesi Promo kod i potvrditi aktivaciju Promo koda pritiskom na odgovarajuće dugme ili na drugi način predviđen funkcijama Servisa.

3.3.2.   Posle aktivacije Promo koda Korisnik ima pravo da dobije jednu od sledećih specijalnih ponuda:  

3.3.2.1.    za Promo kodove pružajuće popust za Usluge Servisa – popust za Usluge Servisa u skladu sa Uputstvom za Promo kod. Opšta vrednost Usluga Servisa biće prebrojana. Korisnik potvrđuje da se slaže sa konačnom vrednošću usluga Servisa i dobija pristup Usluzi nakon oplate preostalog dela vrednosti Usluga. Dostupna Usluga se prikaziva u ličnom nalogu Korisnika na Servisu.

3.3.2.2.   za Promo kodove koji daju dodatna sredstva u novčanik Korisnika – punjenje bilansa novčanika Korisnika sumom određenom u Uputstvu za Promo kod. 

3.3.2.3.    za Promo kodove koji daju popust za usluge/robu Prodavca – popust za usluge/robu Prodavca u skladu sa Uputstvom za Promo kod. Opšta vrednost Usluga Servisa biće prebrojana. Korisnik potvrđuje da se slaže sa konačnom vrednošću usluga/robe Prodavca nakon oplate preostalog dela vrednosti usluga/robe Prodavca.

3.3.3.    Suma popusta ili suma dodatnih sredstava koju dobija Korisnik nakon aktivacije Promo koda u bilo kojem obliku ne pruže se Korisniku u novčanom ekvivalentu.

3.3.4.    Organizator ima pravo da ne ubrojava Promo kodove aktivirani kao rezultat tehničke i/ili druge greške kao od strane Korisnika tako i od strane Organizatora.

 

4.        Ostali uslovi

4.1.     Pre dobijanja Promo koda Korisnik se obveziva da upozna aktuelnu redakciju Pravila. Ako se ne slaže sa aktualnom redakcijom Pravila Korisnik se obveziva da ne koristi Promo kod i da se ne učestvuje u akciji.

4.2.     Izvršavanje delanja za učešće u akciji od strane Korisnika je potvrda činjenice što Korisnik postaje učesnik akcije, što je upoznao ova Pravila i potpuno se slaže sa njima i prima ih u potpunom obimu.

4.3.      Organizator ima pravo da menja jednostrano uslove Pravila. Takve promene stupaju na snagu od  datuma publikacije nove redakcije Pravila. Ako se ne slaže sa novom redakcijom Pravila Korisnik se obveziva da ne koristi Promo kod i da se ne učestvuje u akciji.

4.4.      Ako iz bilo kojeg razloga bilo koji deo akcije ne može da se održe kao je bilo planirano, ukljućujući razloge izazvane kontaminacijom računarskim virusima, kvarovima na Internetu, defektima, manipulacijama, neovlašćenim intervencijom, falsifikovanjem, tehničkim kvarovima ili bilo kojim razlogom, koji Organizator ne kontroliše i koji iskrivljava ili utica na izvršavanje, bezbednost, poštenje, potpunost ili ispravno održavanje akcije, Organizator može svojom voljom poništiti, završiti, izmeniti ili privremeno završiti održavanje akcije, ili priznati nevažećim bilo koje Promo kodove. Sva obaveštenja za ovo biće opublikovana na Servisu. 

4.5.      Organizator može opozvati jedan ili sve Promo kodove kadgod želi i iz bilo kojeg razloga.

4.6.      U slučaju bilo kojih neslaganja između Korisnika i Organizatora odnosno održavanja akcije, takva neslaganja moraju biti regulisana prateći obavezni predsudski postupak. Korisnik je obavezan poslati tvrdnju po adresi: [email protected].

Ako se ne prati više naveden uslov obavezni predsudski postupak ne smatra se izvršenim.

4.7.      Pravila i svi pravni odnosi koji nastaju iz njih, kao i sve što nije predviđeno ovim Pravilama, reguliše se zakonodavstvom Estonske Republike. Svi sporovi se rešavaju u skladu sa zakonodavstvom Estonske Republike.

 

5.         Informacije o Organizatoru

Društvo sa ograničenom odgovornošću «JALLA KLASSIFAJDS» (YALLA CLASSIFIEDS OÜ). Adresa: Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia