Korisnički ugovor

Korisnički ugovor Veb servisa https://lalafo.rs/ 

1. Opšte odredbe

1.1.  Ovim Ugovorom propisuju se Korisnički uslovi korišćenja Usluge https://lalafo.rs/.

1.2.   Za potrebe ovog Korisničkog ugovora dole navedeni pojmovi imaće sledeća značenja:

●    Veb servis – Internet resurs (veb stranica) koji se nalazi na internetu na adresi https://lalafo.rs/, aplikacije za veb stranicu na osnovu raznih operativnih sistema i druge usluge, kao i softver, dizajn (grafička prezentacija) veb stranice, njegovih aplikacija i drugih usluga, Baza podataka, bilo koji segment (pod-segment) veb servisa, kao i informacije koje na veb servis postave Administracija i Korisnici.

●    Administracija Private limited company Yalla Classifieds (YALLA CLASSIFIEDS OÜ), address: Ahtri tn 6a, Kesklinna district, Tallinn city, Harju county, 10151, lice koje je registrovano i postupa u skladu sa zakonima Estonije, koje će vršiti administraciju Veb servisa i posedovati sva ekskluzivna prava vlasništva nad Veb servisom.

●      Korisnik svako kompetentno lice koje je prihvatilo odredbe ovog Ugovora i koristi usluge koje Veb servis nudi.

●   Lični nalog – kombinacija Korisničkih podataka i postavki koje je podesio (postavio) Korisnik. Svaki Korisnik ima pravo da ima samo jedan Lični nalog.

●  Korisnikovi lični podaci – informacije ili kombinovane informacije o Korisniku koje Korisnik samostalno dostavi tokom postupka registracije ili korišćenja Veb servisa, uključujući Korisnikove podatke o ličnosti, informacije koje se automatski prosleđuju Administraciji prilikom korišćenja Veb servisa, uključujući IP adresu, informacije u vezi sa kolačićima, informacije o Korisnikovom pregledaču i druge informacije o Korisniku.

●     Informacije – sve informacije koje Korisnik ili Administracija postave na Veb servis.

●     Bezvredna pošta masovna, neovlašćena pošta i/ili pošta koju primaoci ne očekuju ili druga elektronska pošta reklamne, informativne, kampanjske ili druge prirode.

●      Roba – proizvodi, radovi, usluge, materijal i tehnički resursi, imovinska i neimovinska prava.

●      Strane u ovom Ugovoru – Administracija i Korisnik.

1.3.   Svi termini i pojmovi korišćeni u ovom Korisničkom ugovoru koji nisu navedeni u stavu Termini i definicije tumače se u skladu sa sadržajem izvedenim iz teksta Korisničkog ugovora. U slučaju nesuglasica u pogledu tumačenja nekog termina ili definicije korišćene u Korisničkom ugovoru, primenjuje se tumačenje koje utvrdi Administracija.

1.4.    Korišćenje materijala i usluga koje Veb servis nudi reguliše se važećim zakonskim propisima, kao i ovim Ugovorom.

1.5.    Ovaj Ugovor predstavlja javnu ponudu.

1.6.   Korišćenjem usluga koje Veb servis nudi, Korisnik pristupa ovom Ugovoru i prihvata odredbe istog i obavezu da sledi uputstva o tome kako se koriste usluge Veb servisa.

1.7.     Kada se Veb servis koristi u ime nekog privrednog društva, to privredno društvo prihvata ovaj Ugovor i odredbe istog.

1.8.    Administracija ima pravo da u bilo kom trenutku jednostrano menja odredbe ovog Ugovora.

1.9.   Ako Korisnik nije saglasan sa odredbama ovog Ugovora ili sa izmenama istog, Korisnik je dužan da obustavi pristup Veb servisu i prestane da koristi usluge koje Veb servis nudi.

1.10.   Administracija ovime nudi svojim Korisnicima usluge u pogledu postavljanja i pretrage reklamnog sadržaja uz pomoć usluga koje Veb servis nudi.

1.11.   Pružanje određenih usluga moglo bi biti regulisano posebnim pravilima i/ili ugovorima.

1.12.  Korisnik prihvata odredbu da bi svi materijali i usluge Veb servisa, ili bilo koji deo istih, mogli biti propraćeni reklamnim sadržajem. Korisnik je saglasan da Administracija ne snosi nikakvu odgovornost i nema nikakve obaveze u vezi sa tim reklamnim sadržajem.

1.13.  Registracija za Veb servis je na dobrovoljnoj osnovi. Kada se registruje za Veb servis, Korisnik stiče pristup dodatnim uslugama koje Veb servis nudi. Administracija zadržava pravo da u bilo kojem trenutku zahteva da Korisnik potvrdi podatke navedene tokom registracije, kao i da zatraži odgovarajući dokaz.

1.14.  Korisnik je dužan da lozinku čuva u tajnosti. Korisnik snosi odgovornost za radnje koje se tiču korišćenja adrese elektronske pošte i lozinke, kao i za radnje koje se vrše u Ličnom nalogu Korisnika. Korisnik ima pravo da koristi usluge Veb servisa isključivo prijavom na sistem korišćenjem sopstvene adrese elektronske pošte i lozinke. Ako Korisnik ima razloga da veruje da je njegov/njen Lični nalog kompromitovan, Korisnik je dužan da samostalno promeni lozinku.

1.15.  Administracija ima pravo da primeni specijalna tehnička rešenja radi provere verodostojnosti informacija koje su dostavili Korisnici tokom njihove registracije i/ili autorizacije.

1.16.    Administracija ne može da garantuje da je Korisnik osoba za koju on/ona tvrdi da jeste, niti da su informacije koje Korisnik dostavi prilikom registracije za Veb servis istinite.

1.17.    Korisniku se savetuje da interakciju sa eventualnim drugim licima vrši korišćenjem svih mogućih alatki koje su na raspolaganju na Veb servisu.

1.18.  Administracija zadržava pravo da, prema sopstvenoj odluci, ne dozvoli Korisniku pristup uslugama u situacijama kada predmetni Korisnik povredi odredbe ovog Ugovora.

1.19.  Veb servis ima pravo da ograniči ili ukine Korisniku pristup u slučajevima kada predmetni Korisnik povredi prava drugih lica ili važeće propise, kao i iz drugih razloga, prema sopstvenoj odluci.

1.20.  Korisnik kojem je pristup ukinut ili čije informacije više nisu istinite nema pravo da se ponovo registruje bez specijalne dozvole Administracije. Takav Korisnik takođe nema pravo da koristi registracione podatke drugog Korisnika radi pristupa Veb servisu i uslugama istog.

 2. Korišćenje Veb servisa. Postavljanje oglasa

2.1.   Administracija će omogućiti pravo na postavljanje oglasa na Veb servis svim registrovanim i neregistrovanim Korisnicima nakon popunjavanja posebnog obrasca.

2.2.     Korisnik je saglasan da ne preduzima nijednu radnju koja se može smatrati povredom zakona ili međunarodnih zakonskih normi, uključujući one u oblasti intelektualne svojine, autorskih prava i/ili povezanih prava, kao ni radnje koje dovode ili mogu dovesti do povrede redovnog rada Veb servisa.

2.3.   Sve transakcije u vezi sa Robom, radovima i uslugama zaključuju se direktno između Korisnika. Veb servis nema ulogu učesnika niti medijatora u transakcijama u koje stupaju Korisnici putem Veb servisa. Administracija ne kontroliše takve transakcije i ne snosi odgovornost za iste.

2.4.   Komentari i drugi unosi Korisnika putem Veb servisa ne smeju da budu u suprotnosti sa zakonskim obavezama i opšteprihvaćenim moralnim i etičkim normama.

2.5.    Korisnik je upozoren da Administracija ne snosi odgovornost za Korisnikovo posećivanje i korišćenje spoljnih resursa koji bi mogli biti navedeni na Veb servisu. Administracija ne snosi odgovornost za sadržaj oglasa i pozivanja na druge izvore, i informacije navedene u predmetnim oglasima.

2.6.    Da bi Administracija stekla pravo da objavi oglase, podatke i informacije koje Korisnik dostavi, Korisnik je dužan da Administraciji dodeli neograničeno, neopozivo, neekskluzivno pravo, primenjivo svuda, da koristi, distribuira, objavljuje, prikuplja, obrađuje, prikazuje, kopira, umnožava, reprodukuje podatke, slike, fotografije, video i audio materijale, baze podataka, publikacije, autorska prava i prava nad intelektualnom svojinom, kao i sve ostale informacije koje Korisnik dostavi na svim poznatim i nepoznatim nosačima podataka. Napred navedena prava dodeljuju se Administraciji besplatno. Korisnik je dužan da svim Korisnicima Veb servisa odobri pristup informacijama koje on postavi. Korisnik pritom zadržava sva prava nad intelektualnom svojinom koja se odnose na materijale koje je postavio na Veb servis.

2.7.    Veb servis ne snosi nikakvu odgovornost za povredu prava trećih lica u vezi sa Korisnikovim prikazivanjem bilo kojih informacija i podataka.

2.8.    Korisnik Veb servisa dužan je da postavlja oglase u skladu sa uputstvima Veb servisa i da obezbedi pouzdane i potpune informacije u vezi sa Robom i uslovima realizacije iste. Korisnik je dužan da proveri informacije u vezi sa Robom navedene u oglasu, i ukoliko utvrdi da su podaci netačni ili nepotpuni, dužan je da ispravi ili doda potrebne informacije u oglas.

2.9.     Prilikom postavljanja oglasa u vezi sa Robom, Korisnik je dužan da potvrdi da je ovlašćen da vrši radnje u vezi sa predmetnom Robom kako je navedeno u oglasu.

2.10.  Korisnik je dužan da potvrdi da poseduje sva potrebna prava, licence, dozvole za postavljanje informacija i podataka u oglasima na Veb servisu, uključujući sve patente, žigove, poslovne tajne i prava nad intelektualnom svojinom, ili da poseduje odgovarajuću pismenu saglasnost, licencu ili dozvolu trećih lica da koristi njihova imena, slike ili druge elemente.

2.11.  Veb servis ima pravo da zatraži dokumentarne dokaze od Korisnika i/ili dodatne informacije u vezi sa postavljenom Robom ili u vezi sa podacima koje je Korisnik dostavio. Veb servis ima pravo da privremeno odloži objavljivanje dok se navedeni dokazi ili informacije ne dostave.

2.12. Korisnik ima pravo da na Veb servisu prodaje bilo koju Robu u svom vlasništvu, pod uslovom da nikakve posebne dozvole za to nisu potrebne, i pod uslovom da se poštuju važeća uputstva za korišćenje.

2.13.  Radi očuvanja visokog kvaliteta usluga, Veb servis zadržava pravo da ograniči broj aktivnih oglasa Korisnika na Veb servisu, kao i da ograniči aktivnosti Korisnika na Veb servisu.

2.14.   Opis Robe koji Korisnik navede u oglasu predstavljaće uslove prodaje predmetne Robe.

2.15.    Uslovi isporuke navode se u opisu Robe u oglasu.

2.16.   Uslovi pružanja usluge ili uslovi prodaje i opis robe navedeni u oglasu, kao i drugi uslovi iz oglasa, ne smeju da budu u suprotnosti sa važećim zakonima i ovim Ugovorom ni u trenutku postavljanja oglasa, a ni kasnije. Ako se za bilo koji uslov iz oglasa utvrdi da je u suprotnosti sa zakonom ili ovim Ugovorom usled izmena važećih zakona i/ili Ugovora, Korisnik je dužan da izmeni ili modifikuje predmetne uslove ili oglas kako bi se uklonila sva nastala neslaganja. Ako nije moguće načiniti odgovarajuće izmene, Korisnik je dužan da takav oglas ukloni. U slučajevima navedenim u ovom stavu Administracija zadržava pravo da rediguje ili ukloni takve oglase bez prethodnog obaveštavanja Korisnika o tome.

2.17.   Oglase u vezi sa Robom i uslugama koji su u suprotnosti sa važećim zakonima ili opšte prihvaćenim moralnim pravilima, koji su uvredljivi ili neprikladni, koji povređuju prava trećih lica, biće zabranjeno postavljati na Veb servis. Korisnik je dužan da se postara da ponuda za Robu nije u suprotnosti sa važećim zakonima i odredbama ovog Ugovora. Spisak robe i usluga koje je zabranjeno oglašavati na Veb servisu, utvrđen Pravilima postavljanja oglasa na Veb servis, može se naći u odeljku How to Sell (Kako prodavati) na adresi https://lalafo.rs/page/how-to-sell.

2.18.  Korišćenje plaćenih usluga ne garantuje da Administracija neće blokirati oglas u slučaju povrede ovog Ugovora. Kada se pravila postavljanja oglasa povrede, novac plaćen za usluge se neće refundirati.

2.19.    Zabranjeno je u oglas uneti pozivanja na veb stranice koje sadrže ponude o tome kako prodavati, koristiti robu i usluge ili bilo koje druge informacije u vezi sa robom i uslugama.

2.20.      Korisnik ne sme da širi niti da pomaže u širenju informacija o uslugama koje pružaju:

●          druge platforme za trgovinu, internet aukcije i/ili internet prodavnice;

●          drugi veb servisi koji nude iste proizvode i usluge kao one prikazane na Veb servisu po istoj ili nižoj ceni;

●          drugi veb servisi koji nude proizvode i usluge čija je prodaja putem Veb servisa zabranjena.

2.21.   Korisnik nema pravo da koristi automatske programe za pristupanje Veb servisu bez pismene dozvole Administracije. Zabranjeno je korišćenje računarskih programa koji omogućavaju postavljanje oglasa na način kojim se zaobilazi standardna procedura za postavljanje oglasa ako nije pribavljena pismena dozvola Administracije.

2.22.    Uz to, Korisnik nema pravo da:

●          preduzima nijednu radnju koja bi mogla uzrokovati preopterećenje infrastrukture Veb servisa;

●          umnožava, reprodukuje, menja, distribuira ili javno objavljuje nijednu informaciju dostupnu na Veb servisu bez prethodne pismene dozvole Administracije;

●          utiče na rad Veb servisa, ili rad automatskih sistema ili procesa radi sprečavanja ili ograničavanja pristupa Veb servisu.

2.23.    Informacije koje Korisnik dostavi i Korisnikove radnje na Veb servisu ne smeju da:

●          budu lažne, netačne niti da obmanjuju;

●          doprinose prevari, obmani ili zloupotrebi poverenja;

●          dovode do transakcija sa ukradenim ili falsifikovanim predmetima;

●          povređuju ili zadiru u imovinu, poslovne tajne ili pravo na privatnost trećih lica;

●          sadrže informacije koje štete nečijem ugledu ili poslovnoj reputaciji, ili nekoga vređaju;

●          sadrže klevetu ili pretnju prema bilo kojem licu;

●          pozivaju na činjenje krivičnog dela, ili podstiču etničku netrpeljivost;

●          daju povoda, podržavaju ili pozivaju na ekstremističke aktivnosti;

●          budu skaredne ili pornografske prirode;

●          sadrže računarske viruse, ni druge računarske programe čiji je cilj naročito da uzrokuju štetu, neovlašćeni upad, skriveno presretanje ili sticanje bilo kojih sistemskih podataka ili samog sistema, ili bilo kojeg dela istog, ili podataka o ličnosti, ili bilo kojih drugih podataka (uključujući podatke Veb servisa);

●          sadrže materijale reklamne prirode;

●          povređuju intelektualna prava trećih lica, pravo na zaštitu ličnog imidža i druga prava trećih lica;

●          na bilo koji drugi način povređuju važeće zakone.

2.24.     Prilikom korišćenja usluga Veb servisa, Korisnik nema pravo da postavlja oglase na Veb servis, stupi u bilo koju transakciju ili izvrši bilo koju transakciju koja može da dovede do povrede važećih zakona od strane Veb servisa i/ili Korisnika.

2.25.  Administracija ima pravo da reklamira Robu postavljanjem oglasa za istu na način koji se razlikuje od načina koji je primenio Korisnik prilikom postavljanja oglasa za tu Robu.

2.26.  Administracija ima pravo da pomeri, privremeno prekine, okonča ili produži trajanje bilo kog oglasa iz razloga u vezi sa Veb servisom ili razloga nezavisnih od istog.

2.27.   Administracija ima pravo da okonča prikazivanje oglasa u bilo kom trenutku usled povrede pravila predviđenih ovim Ugovorom, kao i usled povrede prava drugih Korisnika, ili povrede važećih zakona, ili iz drugih razloga.

2.28.    Administracija ima pravo da rediguje oglase, premesti ih u druge kategorije, kao i da vrši druge radnje sa oglasima Korisnika.

2.29.    Administracija ima pravo da odbije postavljanje (objavljivanje) oglasa.

2.30. Zahtevi u pogledu dizajna oglasa dati su u Pravilima o objavljivanju oglasa na Veb servisu u odeljku How to Sell (Kako prodavati) na adresi https://lalafo.rs/page/how-to-sell.

2.31.   Korisnik snosi punu i isključivu odgovornost za sadržaj oglasa u skladu sa važećim zakonima.

 

3. Plaćene usluge

 

3.1.  Korisnici imaju pravo da naruče plaćene usluge na Veb servisu.

3.2.  Vrste plaćenih usluga:

●          VIP oglas

●          Premesti na vrh x2

●          Istaknuti oglas

3.3.   Cene za usluge i postupak naručivanja plaćenih usluga navedeni su na odgovarajućim stranicama Veb servisa.

3.4.  Korisnik Veb servisa koji je platio usluge Veb servisa ima pravo da od Administracije zatraži refundaciju novca. Odluku o odobravanju ili odbijanju refundacije jednostrano donosi Administracija.

3.5.   Administracija u sledećim slučajevima refundira novac plaćen za usluge koje nisu pružene:

●              Usluga nije pružena iz tehničkih razloga koji su nastali na Veb servisu.

●              Drugi pojedinačni slučajevi prema odluci Administracije.

3.6.     Administracija ima pravo da odbije da refundira Korisnikova sredstva u sledećim slučajevima:

●              Korisnik uporno povređuje odredbe ovog ugovora.

●              Usluga je aktivirana, uključujući slučajeve kada se oglas obriše nakon intervencije moderatora.

●              Korisnik je postavio oglas u vezi sa proizvodima, uslugama i ponudama koje su zabranjene.

●              Bilo koji nedostatak platnog sistema. Veb servis ne snosi nikakvu odgovornost za funkcionisanje platnih sistema koje Korisnici koriste za plaćanje usluga Veb servisa. Refundiranje novca će se posebno razmatrati u svakom individualnom slučaju te vrste.

●              Drugi slučajevi prema odluci Administracije.

3.7.   O postupku refundacije se u svakom individualnom slučaju posebno odlučuje između Administratora i Korisnika.

 

4. Komunikacija

 

4.1.   Administracija zadržava pravo da dostavlja elektronske poruke i/ili SMS poruke na adrese elektronske pošte ili brojeve telefona koje su Korisnici naveli. Poruke Veb servisa mogu se objavljivati na Veb servisu.

4.2.  Pritom Korisnik razume, prihvata i saglasan je da takva pisma i poruke mogu da sadrže, ali nisu ograničeni na ponude za stupanje u transakcije sa drugim Korisnicima, ponude i poruke druge informativne i/ili reklamne prirode, i druge poruke. Korisnik razume, prihvata i saglasan je da takve poruke i/ili zasebni delovi istih mogu da nose reklamni sadržaj, i takođe mogu da sadrže reklamne, informativne i druge objave.

4.3.  Objave objavljene na Veb servisu smatraju se isporučenim Korisniku onda kada se objave.

4.4. Administracija ne snosi nikakvu odgovornost za korišćenje obrasca za slanje poruka postavljenog na veb stranice od strane drugih Korisnika i/ili automatizovanih sistema (robota).

4.5.   Administracija ne snosi nikakvu odgovornost za korišćenje brojeva telefona i elektronskih adresa koje je Korisnik postavio na stranice Veb servisa od strane drugih Korisnika i/ili robota.

4.6. Korisnik potvrđuje da Administracija ima pravo da dostavi adrese elektronske pošte i brojeve telefona trećim licima radi isporuke pisama i poruka Korisnicima.

4.7.   Korespondencija Korisnika sa Administracijom i moderatorima Veb servisa vrši se putem elektronske pošte na adresu navedenu na Veb servisu.

4.8.   Korisniku je zabranjeno da postavlja komentare, diskusije ili druge poruke na Veb servis u vezi sa radnjama moderatora i Administracije.

4.9.    Korisnik ima pravo da odbije da prima poruke na svoj telefon ili elektronsku poštu u bilo kom trenutku slanjem odgovarajućeg zahteva.

 

5. Softver

 

5.1.   Administracija je isključivi vlasnik naziva domena na kojem se veb stranica nalazi, same veb stranice, njenih mobilnih aplikacija, kao i celokupnog Veb servisa i softvera za Veb servis.

5.2.   Prilikom instalacije softvera, Administracija će dodeliti Korisniku ličnu besplatnu neekskluzivnu licencu da koristi softver bez prava da istu prenese na treća lica.

5.3.   Ta licenca se dodeljuje isključivo da bi se Korisniku obezbedila mogućnost da koristi usluge Veb servisa i ubire koristi od istog, u skladu sa funkcijama Veb servisa.

5.4.  Zabranjeno je kopirati, menjati, distribuirati, prodavati, razmenjivati ili davati u zakup u potpunosti ili delimično bilo koji deo intelektualne svojine (uključujući softver) Administracije (Veb servisa), kao i „krekovati“ ili pokušavati preuzimanje izvornog koda softvera bez pismene dozvole Administracije.

 

6. Odricanje odgovornosti

 

6.1.    Sve informacije (uključujući podatke o ličnosti) koje Korisnik pruži na Veb servisu Korisnik postavlja sa ciljem prodaje Korisnikove Robe.

6.2.  Korisnik postavlja određene informacije o sebi isključivo u sopstvenom interesu, uključujući sa ciljem omogućavanja komunikacije sa Korisnikom i/ili identifikovanja Korisnika.

6.3.   Prilikom postavljanja informacija o sebi Korisnik razume i saglasan je da se te informacije na Veb servis postavljaju otvoreno, tj. da su iste dostupne svakom posetiocu ili Korisniku Veb servisa.

6.4.   Korisnik razume i prihvata sve rizike u vezi sa takvim postavljanjem informacija, uključujući, bez ograničavanja, rizik da se adresa elektronske pošte nađe na spisku adresa pošiljaoca Bezvredne pošte, rizik da adresa elektronske pošte dospe u ruke raznih prevaranata, rizik da broj telefona dospe do pošiljaoca SMS bezvrednih poruka i/ili SMS prevaranata, i sve ostale rizike koje takvo postavljanje informacija nosi.

6.5.   U pogledu Robe, Veb servis ne služi kao posrednik u sklapanju pogodbi, medijator, kupac niti prodavac.

6.6. Veb servis ne snosi nikakvu odgovornost za ugovaranje i sprovođenje (izvršavanje) transakcija između Korisnika Veb servisa, za bilo kakve gubitke, izgubljenu dobit ili prihod, finansijske gubitke ili indirektne, stvarne, sporedne ili kaznene gubitke usled stupanja u neku transakciju, kao i usled nezakonitih radnji bilo kojeg lica.

6.7.  Korišćenjem usluga Veb servisa Korisnik potvrđuje svoju saglasnost da koristi Veb servis i usluge istog o sopstvenom riziku i snosi sav rizik u vezi sa korišćenjem oglasa koji se nalaze na Veb servisu.

6.8.    Veb servis je instrument pomoću kojeg Korisnici postavljaju svoje oglase u vezi sa Robom čija je kupoprodaja dozvoljena na osnovu zakona, ovog Ugovora i drugih pravila korišćenja Veb servisa.

6.9.   Veb servis neće uvek proveravati oglase koje Korisnici postave, pa su usled toga kvalitet, sigurnost, zakonitost i saobraznost Robe opisu, kao i prodavčeva sposobnost da proda i kupčeva sposobnost da kupi Robu izvan kontrole Veb servisa.

6.10. Veb servis ne kontroliše uvek pouzdanost informacija koje Korisnici postave u svojim oglasima.

6.11.   Veb servis, njegova Administracija, rukovodstvo i zaposleni ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj ili pouzdanost oglasa koji se nalaze na Veb servisu.

6.12.   Administracija, njeno rukovodstvo i zaposleni ne snose nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje poruke (uključujući one koje Korisnici prime u svoje sanduče za dolazne poruke i/ili na mobilni telefon), ni za bilo koje korišćenje kontakt podataka Korisnika.

6.13.  Korisnik razume da činjenica da je oglas postavljen na Veb servis ne garantuje da je nuđenje, prodaja i/ili kupovina bilo koje Robe valjana i zakonita. Korisnik je isključivi donosilac odluka prilikom stupanja u neku transakciju.

6.14.  Ukoliko je zakonom dozvoljeno, ukupna odgovornost Veb servisa za pokrivanje bilo kojih zahteva ograničena je na iznos koji je Korisnik platio za korišćenje usluga Veb servisa ili (prema odluci Veb servisa) na ponovljeno pružanje predmetnih usluga Korisniku.

6.15.   Korisnik je saglasan da će sve sporove između Korisnika i drugih korisnika i/ili posetilaca Veb servisa (uključujući one nastale usled stupanja u transakcije) Korisnik rešiti samostalno bez obraćanja Administraciji.

6.16.   Veb servis ne snosi nikakvu odgovornost ni za koji pristup trećih lica uslugama Veb servisa i/ili bilo kojim informacijama o Korisnicima (uključujući njihove podatke o ličnosti) koji je ostvaren bez saglasnosti (autorizacije) i/ili znanja Administracije.

6.17.  Korisnik je saglasan da Administracija ne snosi nikakvu odgovornost i nema ni direktnu ni indirektnu obavezu prema Korisniku u vezi sa bilo kojim potencijalnim ili stvarnim gubicima i štetama koje se tiču sadržaja Veb servisa i/ili proističu iz transakcija koje Korisnik izvrši, registracije autorskih prava i informacija o takvoj registraciji, proizvoda i usluga na raspolaganju na Veb servisu ili bilo kojih drugih kontakata koje je Korisnik ostvario korišćenjem informacija na Veb servisu.

6.18.   Administracija ne snosi nikakvu odgovornost ni za koje neispravno funkcionisanje softvera, padove i druge tehničke i softverske neispravnosti, kao ni za greške, softverske viruse itd. koji bi mogli biti preneti na Veb servis ili preko Veb servisa od strane trećih lica.

6.19.    Korisnik je dužan da postupa isključivo u skladu sa važećim zakonima i ovim Ugovorom, kao i da u skladu sa zakonom snosi punu odgovornost za svoje činjenje ili nečinjenje na Veb servisu i prilikom korišćenja usluga Veb servisa.

6.20.  Ako prava Korisnika budu povređena od strane drugog Korisnika Veb servisa (nezakonito korišćenje intelektualne svojine, itd.), Korisnik čija su prava povređena ima pravo da uputi prigovor Administraciji ili njenim moderatorima. Administracija će razmotriti prigovor i, ako nađe da je opravdan, preduzeće mere sa ciljem obustavljanja povrede prava Korisnika.

 

7. Trajanje Prava korišćenja

 

7.1.  Ovaj Ugovor stupa na snagu od trenutka kada Korisnik počne da koristi usluge Veb servisa, bez obzira na registraciju Korisnika ili postavljanje oglasa, i ostaje na snazi sa neograničenim trajanjem.

7.2.   Korisnik ima pravo da u bilo kojem trenutku prekine pravo korišćenja usluga Veb servisa. Kada to učini, Korisnik nema pravo da postavlja nove oglase.

7.3.   Veb servis zadržava pravo da prema sopstvenoj odluci obustavi pristup Korisnika Veb servisu. Korisnik kojem je pristup uslugama ukinut ili čiji su podaci prestali da budu važeći nema pravo da se ponovo registruje bez pribavljanja posebne dozvole od Administracije, i ne sme da koristi registracione podatke drugog Korisnika da bi pristupao Veb servisu.

 

8. Ostale odredbe i uslovi

 

8.1   U slučaju nastanka spora, Strane u ovom Ugovoru će iste rešavati putem pregovora. Sporovi koji nastanu tokom izvršavanja ovog Ugovora i pružanja usluga od strane Veb servisa rešavaće se u skladu sa važećim zakonima.

8.2    Rešavanje svih sporova reguliše se zakonima Estonije.

8.3   Veb servis zadržava pravo da izmeni ovaj Ugovor jednostrano i bez obaveštavanja Korisnika. Nova verzija Ugovora stupa na snagu u trenutku objavljivanja na Veb servisu.

8.4   Ništa u ovom Ugovoru se neće shvatiti i tumačiti na način da se zasniva odnos zastupništva između Korisnika i Administracije, niti odnos udruživanja, saradnje, angažovanja osoblja niti bilo koji drugi vid odnosa, ako to nije izričito navedeno u ovom Ugovoru.

8.5   Ako sud proglasi neku odredbu ovog Ugovora nevažećom ili neizvršivom, to neće uticati ni na jednu drugu odredbu ovog Ugovora.

8.6  Nepreduzimanje nikakvih radnji od strane Administracije u slučaju da neki Korisnik povredi odredbe ovog Ugovora ne lišava Administraciju prava da preduzme odgovarajuće mere u budućnosti kako bi zaštitila svoje interese i prava.

8.7    O svim ostalim uslovima i okolnostima koje nisu predviđene ovim Ugovorom posebno će se odlučivati u svakom individualnom slučaju.

 

Korisnik potvrđuje da je pročitao sve odredbe ovog Ugovora i da ih u potpunosti i bezuslovno prihvata.

 

Dodatak:

 

1.                  Prilog 1

Prilog 1 uz Korisnički ugovor https://lalafo.rs/

 

Politika poverljivosti podataka

 

1.1. Ova Politika poverljivosti podataka predstavlja sastavni deo Korisničkog ugovora za Veb servis https://lalafo.rs/.

1.2.  Ova Politika poverljivosti podataka utvrđuje proceduru prijema, čuvanja, obrade, korišćenja, otkrivanja i zaštite Korisnikovih podataka o ličnosti.

1.3.   Baza Korisnikovih podataka o ličnosti nalazi se na adresi Administracije.

1.4.  Administrator baze podataka o ličnosti je Yalla Classifieds PLC (YALLA CLASSIFIEDS OÜ).

1.5.  Korisnik dostavlja informacije i podatke o ličnosti prilikom popunjavanja obrasca za objavljivanje oglasa, ili tokom registracije za Veb servis, ili prilikom prijavljivanja za prijem poruka, kao i u drugim slučajevima korišćenja usluga Veb servisa. Informacije se mogu prikupljati i u vidu upitnika za Korisnike Veb servisa. Korisnici daju svoju saglasnost za učešće u upitniku.

1.6.   Korisnik sam odlučuje slobodnom voljom da li da dostavi podatke o ličnosti ili bilo koje druge podatke o sebi Veb servisu, i ovime izjavljuje da je saglasan da Administracija vrši obradu njegovih informacija i podataka o ličnosti, kao i da prenosi predmetne podatke radi obrade od strane drugih Korisnika i/ili trećih lica koja postupaju na osnovu ovlašćenja koje im je dodelila Administracija.

1.7.  Obrada podataka o ličnosti predstavlja bilo koju radnju ili kombinaciju radnji, poput prikupljanja, registracije, sakupljanja, čuvanja, usklađivanja, izmene i distribucije (distribucija, prodaja, prenos, uključujući iznošenje u inostranstvo) i brisanja podataka o ličnosti, uključujući primenom informacionih (automatizovanih) sistema.

1.8.  Ciljevi obrade podataka uključuju sledeće:

●          Sticanje statističkih i analitičkih podataka radi poboljšanja rada Veb servisa, njegovih aplikacija i usluga.

●          Proširenje asortimana usluga koje se pružaju.

●          Prijem informativnih (obaveštenja o novim povoljnostima, događajima i druge novosti) ili reklamnih poruka od Veb servisa i drugih lica.

●          Sprečavanje ili presretanje nezakonitih ili neovlašćenih radnji Korisnika ili trećih lica.

●          Osiguranje postupanja u skladu sa važećim zakonima.

1.9.  Veb servis će prikupljati sledeće informacije o Korisnicima:

●   Lične podatke, koje Korisnik unosi, prikazuje ili na bilo koji drugi način otkriva Administraciji prilikom korišćenja Veb servisa. Ti podaci naročito uključuju (ali nisu ograničeni na) Korisnikovo ime i prezime (naziv privrednog društva), adresu elektronske pošte i lozinku, broj telefona, lokaciju i adresu. Kada se Korisnik prijavi na sistem putem profila na društvenoj mreži, Veb servis može da prikuplja i podatke koji se nalaze na profilu na toj društvenoj mreži. Korisnik snosi odgovornost za informacije koje dostavi, dok Veb servis obezbeđuje kanal za distribuciju i objavljivanje podataka Korisnika putem interneta.

●  Tehničke informacije, koje softver Veb servisa automatski prikuplja prilikom posećivanja Veb servisa.

1.10.  Ni Veb servis ni Administracija neće prikupljati niti obrađivati podatke o rasnom i etničkom poreklu, verskim i ideološkim ubeđenjima, članstvu u političkim partijama i profesionalnim udruženjima, krivičnim delima, kao ni podatke o zdravlju, seksualnom životu, biometrijske ni genetske podatke.

1.11.   Ni Veb servis ni Administracija neće deliti podatke o ličnosti niti druge podatke koje Korisnik dostavi sa trećim licima koja nisu ni na koji način povezana sa Veb servisom, osim u slučajevima kada Korisnik za to da saglasnost, kao i u slučajevima predviđenim Korisničkim ugovorom ili zakonom.

1.12.  U nekim situacijama Veb servis i Administracija bi mogli da otkriju određene podatke licima koja sarađuju sa Veb servisom ili koja su povezana sa Administracijom.

1.13.   Administracija neće prodavati niti davati u zakup informacije i podatke o ličnosti koje Korisnik dostavi tokom korišćenja Veb servisa.

1.14.  Kako bi se omogućila interakcija između Korisnika, usluge podrazumevaju ograničeni pristup kontakt podacima drugih Korisnika. Korisnički ugovor ograničava pravo na korišćenje informacija koje dostave drugi Korisnici.

1.15.  Korisnik Veb servisa ne sme da koristi podatke koje dostavi drugi Korisnik bez pismene saglasnosti tog Korisnika ili bez drugog vida odobrenja za korišćenje predmetnih podataka. Informacije koje Korisnik pribavi o drugim Korisnicima u vezi sa korišćenjem Veb servisa smeju da se koriste isključivo radi stupanja u transakcije i izvršavanja transakcija u vezi sa Robom. Stoga Korisnik nema pravo da koristi adresu elektronske pošte ili broj telefona drugog Korisnika u svrhu direktnog marketinga putem elektronske pošte ili bilo koje druge dostave nepovoljnih elektronskih poruka, kao ni za bilo koju drugu protivzakonitu radnju ili postupak koji se vrši bez znanja i saglasnosti druge strane.

1.16.  Korisnik Veb servisa u svakom trenutku može da izmeni, obriše ili na bilo koji drugi način rediguje svoje podatke o ličnosti koje je dostavio tokom korišćenja Veb servisa.

1.17.  Korisnik je odgovoran za tačnost i pouzdanost svih informacija i podataka koje je dostavio.

1.18.  Kada je Korisnik prijavljen na sistem, registrovan i koristi Veb uslugu putem usluge OpenID, Korisnik može da podesi postupak unosa i korišćenja svojih podataka u postavkama te usluge.

1.19.   Veb servis i Administracija će preduzeti sve razumne mere da zaštite Korisnikove podatke o ličnosti od neovlašćenog pristupa od strane trećih lica.

1.20.   Svi podaci o ličnosti koje Veb servis prikuplja i obrađuje čuvaju se na jednom od nekoliko zaštićenih servera. Nema nikakvog pristupa tim serverima izvan korporativne mreže. Svi zaposleni u Administraciji koji vrše funkcije u vezi sa pristupom podacima o ličnosti i drugim informacijama Korisnika su potpisali ugovor o poverljivosti podataka kojim se obavezuju da ne otkrivaju informacije Korisnika trećim licima.

 

2. Kolačići, veb svetionici i slične tehnologije

 

2.1.    Veb servis bi mogao da koristi kolačiće, veb svetionike (web beacons) i druge slične tehnologije za čuvanje informacija. Takve datoteke se koriste da bi se olakšalo korišćenje veb stranice, poboljšao kvalitet usluga Veb servisa (uključujući i sigurnosti) kao i u reklamne svrhe.

2.2.   Sve informacije koje Veb servis pribavi od Korisnika, kao i postavljanje kolačića na Korisnikov pregledač vrši se uz obaveštenje i po pribavljanju saglasnosti Korisnika. Nastavljanjem da koristi Veb servis Korisnik daje saglasnost Veb servisu da postavi kolačiće na Korisnikov pregledač.

2.3.    Veb servis će koristiti kolačiće i slične tehnologije koje ostanu na Korisnikovom uređaju kada je uređaj aktivan, kao i kolačiće i druge slične tehnologije koji ostanu na Korisnikovom uređaju u dužem vremenskom periodu. Korisnik ima pravo da blokira, obriše ili isključi predmetne kolačiće i slične tehnologije, ukoliko Korisnikov uređaj to dozvoljava.

·    Kolačić je pojam koji se koristi u računarskoj tehnologiji kojim se opisuju informacije u vidu teksta ili binarnih podataka dobijene od Veb servisa koje se čuvaju kod Korisnika, tj. u pregledaču, i kasnije šalju Veb servisu kada Korisnik ponovo poseti Veb servis. Na taj način Veb servis obeležava Korisnikov pregledač tokom njegovih poseta Veb servisu. Kolačići olakšavaju korišćenje Veb servisa beleženjem podataka koji su potrebni za prijavu na sistem i prikupljanje statistika. Kolačići ne sadrže podatke o ličnosti.

·  Veb svetionici su male grafičke slike (koje se nazivaju još i „piksel markeri“ ili „mrežni svetionici“) koje se mogu uključiti na Veb servisu, kao i na njegovim serverima, aplikacijama, razmenama poruka, i u alatkama, i koje obično rade u kombinaciji sa kolačićima radi identifikovanja Korisnika.

·    Slične tehnologije su tehnologije koje čuvaju informacije u pregledaču ili na uređaju koristeći lokalne zajedničke objekte ili lokalno čuvanje informacija, poput „fleš kolačića“, „HTML 5 kolačića“ i drugih metoda veb aplikacija. Te tehnologije bi mogle da rade na svim pregledačima Korisnika, i u nekim slučajevima možda neće biti u potpunosti pod kontrolom pregledača i mogla bi im biti potrebna direktna kontrola putem aplikacija ili uređaja koje Korisnik instalira.

2.4.   Administracija će preduzeti sve sigurnosne mere radi sprečavanja neovlašćenog pristupa kolačićima i sličnim tehnologijama. Korisnik je dužan da preduzme slične sigurnosne mere. Administracija garantuje da samo Administracija i/ili ovlašćeni pružaoci usluga Veb servisa mogu da pristupaju navedenim kolačićima.

2.5.  Pružaoci usluga Veb servisa su privredna društva koja pomažu u različitim aspektima rada Veb servisa. Administracija će koristiti određene ovlašćene pružaoce usluga kako bi se Korisniku pružale povezane usluge Veb servisa, kao i u druge svrhe koje su direktno povezane sa radom Veb servisa. Ti pružaoci usluga bi takođe mogli da postavljaju kolačiće na Korisnikov uređaj putem usluga Veb servisa (propratni kolačići). Mogli bi i da prikupljaju druge informacije, na primer IP adrese ili druge identifikatore.

2.6.     Sve informacije koje Veb servis prikuplja i čuva uz pomoć napred navedenih tehnologija koristiće se uz saglasnost Korisnika.

2.7.    Korisnik može da upravlja kolačićima u postavkama pregledača ili uređaja. Da bi odbio prikupljanje i čuvanje informacija, Korisnik treba da označi polje „Do not store cookies“ („Nemoj da čuvaš kolačiće“) u postavkama pregledača, i da pritisne taster „Clear cookies“ („Obriši kolačiće“).

2.8.   Veb servis koristi informacije tehničke prirode koje su sadržane u sistemu, na primer IP adrese, za potrebe mrežne opreme, kao i radi rezimiranja statističkih i drugih informacija.

2.9.   Veb servis će čuvati informacije o Korisnikovoj poslednjoj poseti sistemu kako bi se osigurao visok kvalitet pruženih usluga, koje će se prilagođavati individualnim potrebama i interesima Korisnika.

 

3. Izmene Politike poverljivosti podataka

3.1.    Administracija ima pravo da unese izmene, obriše ili obnovi pravila Politike poverljivosti podataka.

3.2.    Ako Korisnik nije saglasan sa izmenama, dužan je da prestane da koristi Veb servis. Ako Korisnik nastavi da koristi Veb servis, saglasan je i prihvata sve izmene i novu verziju Politike poverljivosti podataka u celosti.